Fang og slippmøte i regi av Mattilsynet

Informasjon vedr. møte med Mattilsynet om fang og slipp av marin fisk

Som overskriften sier, dette er ett informasjonsskriv, altså ikke ett referat. Vedlagt følger Mattilsynets invitasjon til møte, referat skrevet av Ole Håkon Heier samt materialet fra deltagerne som ble brukt under møtet.

Norges Havfiskeforbund ble 5.september d.å. invitert av Mattilsynet til dialogmøte om rendyrket fang og slipp sammen med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Dyrevernalliansen, NHO Reiseliv, Norges Jeger og Fiske Forbund samt artsfisker Ole Håkon Heier.    Fra NHF stilte Carl Stiegler og Roar Sandvoll

Møtet ble avholdt på Raddison Blue Airport Hotel Gardemoen.

Møtet startet med en presentasjon av deltagerne rundt bordet. Da det var unnagjort ba jeg om en redegjørelse på første setning i den utsendte invitasjonen hvor der står :  På Mattilsynets internettsider om fritidsfiske og dyrevelferdsloven informeres det om at rendyrket fang og slipp er forbudt. Årsaken til spørsmålet er at jeg finner ikke dette forbudet skriftlig hverken i lover eller forskrifter, ei heller hvilke konsekvenser det gir å bryte dette forbudet. Svaret (som også står i vedlagte invitasjon) var at Mattilsynet vurderer at rendyrket fang og slipp er i strid med dyrevelferdsloven § 3, og at målet for fritidsfiske skal være å skaffe mat. Det er aksept for at fisk som ikke er ønsket eller egnet som mat kan slippes ut igjen dersom den er levedyktig og blir skånsomt behandlet. Dyrevelfredsloven § 3 sier: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødvendige påkjenninger og belastninger. Fisk er i dag definert som dyr, det står beskrevet i Dyrevelferdsloven § 2. Mattilsynet som er satt til å forvalte dyrevelferdsloven mener at loven skal kunne tolkes slik at det er kun lov å fiske dersom matauke er formålet. Det er altså mattilsynets vurderinger og tolkninger som ligger til grunn for forbudet mot rendyrket fang og slipp.

Mattilsynet startet sin «prosedyre» med å vise 3 videosnutter av fiske etter kveite (2) og håkjerring (1). Personlig reagerte jeg mest på behandlingen av kveitene, det var ikke bra for å si det mildt. Disse videosnuttene ligger ute på nettet og ifølge mattilsynet har fiskeriministeren reagert med avsky og bedt Mattilsynet om å iverksette tiltak. Jeg forsvarte oss havfiskere og andre fritidsfiskere med å si at dette var lite representativt for våre grupper. Videre påpekte jeg at det er Mattilsynet sin plikt å eventuelt politianmelde slike tilfeller, prøve slike hendelser rettslig og på den måten få sendt ut signaler om hvordan fisk skal behandles. Igjen, det er Mattilsynet som er satt til å forvalte loven om dyrevelferd.

Den videre ferden gjennom møte leser dere greit i referatet til Ole Håkon Heier.

Mattilsynet skisserer 3 typer fang og slipp:

  • Lovpålagt fang og slipp
  • Frivillig fang og slipp
  • Rendyrket fang og slipp

Den første varianten er enkel å forholde seg til. Det er grenselinjene mellom frivillig og rendyrket fang og slipp som er svært så vanskelig å fastsette.

I tillegg viser Fiskeridirektoratet til Havressursloven § 15 som omhandler Ilandføringsplikt:

  • All fangst av fisk skal føres i land.

I samme paragraf er der blant annet 2 punkter under Unntatt ilandføringsplikt:

  • Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven skal straks slippes på sjøen
  • Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.

Internt i forbundet vårt har vi hatt flere diskusjoner rundt temaet fang og slipp i forbindelse med våre konkurranser. Styret har hatt kontakt med Fiskeridirektoratet flere ganger og konkludert med at den form for fang og slipp som praktiseres av flere klubber kan aksepteres.

I dette avsnittet tillater jeg meg ett øyeblikk å ta på meg en annen caps, nå som leder for Stavanger Deep Sea Fishing Club. Vi har brukt ett fang og slipp system i ganske så mange år nå, og mener fremdeles det er det mest fornuftige konkurransesystem for vårt fiskeområde. Det vi ikke har vært flinke nok til er å presisere at matauke er en viktig del av aktiviteten, spesielt på klubbturene. Vi vil allerede på neste klubbmøte 4.oktober vedta endringer i regelverket for klubbturene våre hvor vi vil legge vekt på at vi ønsker primært matauke parallelt med en velkontrollert lovpålagt / frivillig fang og slipp konkurranse. Alle båter blir heretter utstyrt med minst to samlekasser; en for matfisk og en for fisk som kan brukes som teinemat. All fisk skal bløgges fortløpende.

Tilbake til dialogmøtet. Jeg tillot meg på slutten av møtet å gjøre Mattilsynet oppmerksom på at de aller fleste av oss som er oppvokst ved sjøen (og mange andre) startet med rendyrket fang og slipp når vi fanget krabber og stinter på stranden og fra bryggekanten, i bøtter og spann ………

Jeg benytter anledningen til å takke Mattilsynet for ett meget viktig dialogmøte. Mitt håp er at NHF kan bidra med innspill hvor vi sammen kan ende opp med ett regelverk for fremtiden som folk flest kan forstå, akseptere og forholde seg til. Det er viktig at «partene», for eller imot forskjellige former for fiske samarbeider istedenfor å sette seg på hvert sitt gjerde. Hvorfor det er så viktig ? Jo fordi det ligger i genene hos de aller fleste av oss at det å fiske er kjekt, spennende, sosialt og gir god mat på bordet. Derfor er det viktigere å informere om hvordan behandle fisken på best mulig måte enn å lage en mengde forbud som vil være umulig å håndheve.

Styret i NHF vil sette Fang og Slipp problematikken på dagsorden på lederkonferansen i mars neste år.

Invitasjon til møte – 5. september 2018
Referat møte 5-9-18
Fang og slipp – Kristian E-D – Veterinærinstiuttet
Fang og slipp av marine arter – Gardermoen 5 sept 2018 Steinar Johansen
Fang og slipp og NJFF 050918
Lybæk Dialogmøte fang og slipp marin fisk_DVA september 18
OHH 5-9-18 (003)
Presentasjon_Keno Ferter_Havforskningsinstituttet
Trond Ottemo Fdir

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »