Møtereferat Havforskningsinstituttet, onsdag 14.03.2018 kl. 13:00 – 14:15

 

Til stede: Keno Ferter, prosjektansvarlig HI, Erling Boge, masterstudent

  Roar Hermansen, Bergen Havfiskeforening, Kjell Oldeide, Nordfjord Havfiskeklubb.

Sak 1.  

Roar og Kjell orienterte kort om Norges Havfiskeforbund. Følgende klubber på Vestlandet er tilsluttet Norges Havfiskeforbund ( NHF ); Stavanger Deep Sea Fishing Club, Nord-Jæren HK, Nordvegen Havfiskeklubb, Bjørgvin Havfiskeklubb, Bergen Havfiskeforening og Nordfjord Havfiskeklubb. Klubbene arrangerer konkurranser som inngår i en norgescup og lokale fiskekonkurranser.

Sak 2.

Keno Ferter orienterte om planer og prosess for merkeprosjektet. Målet er å få merket 20 størjer i tidsrom fra midten av august til utgang september. Dette er et prosjekt som bare er vedtatt for 2018. Det skal fiskes med stang. HI henter også inn internasjonal ekspertise på merking fra Tasmania og Spania. HI dekker egne prosjektkostnader vedr merking. Fisket vil være basert på dugnad, uten noen form for kompensasjon eller båtleie. Det vil bli utarbeid kravspesifikasjon til båter, C-merking. (Kategori C gjelder båter som er konstruert for bruk nær kysten. De skal tåle signifikant bølgehøyde til og med 2 meter og til og med 6 (13,8 m/sek). Ut fra begrensede ressurser ønsker HI å prioritere nære kyststrekninger utenfor Bergen/Hordaland. Det vil bli en offentlig utlysning etter fiskebåter med mannskap trulig i april/mai. Et spørsmålskjema vil bli lagt ved utlysning der en mellom annet må dokumentere båt- og fiskeerfaring.

Sak 3.

Kjell orienterte om ønskede samarbeidsformer mellom NHF og HI. Erfaringer fra Sverige/Danmark og Italia med samarbeid med de organiserte sportsfiskeforeningene bør videreføres til Norge. NHF har medlemmer som har drevet Big Game Fishing og vi kan også dokumentere ut fra våre databaser hvem av våre medlemmer, som har god nok erfaring til å delta i et eventuelt størjefiske. Det krever godt samarbeid mellom skipper og fiskere på dekk, når en skal ha fisken under kontroll ved skuteside på maksimalt 1,5 timer. Faglig kurs og prosedyrer vedr merkefangst er også lettere å gjennomføre i et organisert miljø. En vil også kunne dele sine erfaringer på valg av utstyr. Rigging av båtene krever også en del kunnskap om en skal få et mest mulig effektiv fiskeri.  Med økende kvoter (trulig 300 t i 2019) er det mulig at det kan bli egne kvoter for sportsfiske. Ønsket er at merkeforsøket videreføres også til andre distrikt i Norge. I så måte ønsker NHF et fremtidig samarbeid både med HI og Fiskeridirektorat for å etablere et system med trofefangst (enhver tid gjeldende største fisk kan landes mens andre fisker merkes og settes ut igjen). Det er gjort positive erfaringer med trofefangst i andre land. Dette kan en klare ved å etablere hub’er, som på sikt utdanner merketeam og et nasjonalt rapporteringssystem på gjeldende største fisk. NHF ønsker å være med å bygge opp et fremtidig ansvarlig bærekraftig fiskeri, der både fiskehelse, HMS vil være viktige parameter.

Keno poengterte at merkeprosjektet er kun vedtatt for 2018 og at dette prosjektet er et pilotprosjekt for å samle erfaringer. Hvordan merkeaktiviteten vil bli videreført i framtiden er avhengig av forskjellige faktorer som blant annet framtidig finansiering og erfaringer samlet gjennom pilotprosjektet i 2018. Der er opptil Fiskeridirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet å bestemme hvordan den framtidige makrellstørjekvoten fordeles, hvordan forvaltningen skal utformes, og om det eventuelt åpnes for fritidsfiske etter makrellstørje.

Sak 4.

En hadde en kort meningsutveksling vedr båter og utstyr. Roar la vekt på at det er viktig at deltakere i merkefangsten må være klar over at Vestlandet er værutsatt og at HMS må prioriteres høgt. Kjell oppfordret HI til å arrangere et orienteringsmøte i forbindelse med utlysing på merkefangsten. Det vil gi mange potensielle fiskere mer kunnskap om hva som må forventes av dem i prosjektet. Keno bekreftet at det vil bli fokus på HMS i prosjektet, og at tilgjengelig utstyr og båt vil være en del av utvalgskriteriene. Keno skal prøve å gjennomføre et orienteringsmøte når utlysningen er publisert, men kan ikke love dette.

Sak 5.

Erling Boge orienterte kort om sin masteroppgave på tunfisk. Han er meget interessert i å få rapportert observasjoner på tunfisk langs kysten. Roar og Kjell vil oppfordre våre medlemmer til å rapportere alle tunfiskobservasjoner NHF som sender dem videre til Erling. Det er ønskelig at mest mulig data blir lagt ved: Dato, tidspunkt, værforhold, temperatur i luft og sjø, mulig beitefisk (makrell, sild, sei osv.) Dette vil bli bekjentgjort på hjemmesiden til NHF og lokale klubbsider.

 

Referat Kjell Oldeide

 

 

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Til Minne

  Det er med stor sorg vi mottok det triste budskapet at Rolf Handeland var gått bort. Vi er mange som har gode minner med

Les videre »

Til minne

  Vi har i dag mottatt den triste nyheten fra  Bergen Havfiskeforening at Harald Uthaug gikk bort mandag etter lang tid sykdom. Harald har gjennom

Les videre »