Protokoll fra Norges Havfiskerforbunds generalforsamling

STED: HUMMEREN HOTELL TANANGER, SØNDAG 04. MARS 2018

 

 

  1. Konstituering og åpning

 

Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 09.00

Ordstyrer valgt: Håkon Taranger – Stavanger Deep Sea Fishing Club

Tellekorps valgt: Leif Nygård – Torungen HK

Tilstede: 13 klubber med 31 stemmer, pluss forbundsstyre 1 stemme

Totalt: 32 stemmer (16 stemmer for å oppnå simpelt flertall)

 

  1. Valg av 2 (to) delegater til å undertegne protokoll

 

Håkon Taranger – SDSFC

Roar Hermansen – Bergen HF

 

  1. Styrets beretning

 

      Styrets beretning for 2017 ble lest opp av forbundsleder Roar Sandvoll.

 

Thomas Tofte (Trondheim HK) kommenterte at det oppgitte medlemsantallet for 2017 var høyere enn det kontingentinnbetalingen vil tilsi. Dette kan, ifølge kasserer Richard Sjursen (Oslo HK) ha sammenheng med at en del medlemmer meldes inn i forbundet etter 21. juli, og dermed kun betaler halv pris til forbundet. Sjursen sjekker opp i dette.

Differansen kan også skyldes at forbundet har mottatt mangelfulle medlemslister fra klubber. Styret oppfordrer alle klubbene tilknyttet NHF til å sjekke medlemslistene sine opp mot listene som ligger på forbundet sin hjemmeside. Styret vil også sjekke opp i dette.

 

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) stilte spørsmål ved antall konkurransedager som var avlyst i 2017 – gjaldt det antall festivaler eller antall enkeltdager? Styreleder Sandvoll kommenterte at det gjaldt enkeltdager, som i fjor ble utgjort av en dag i Drøbak, en dag på Andøya og to dager i Harstad.

 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

  1. Regnskap 2017

 

Forbundets regnskap for 2017 ble lest opp av kasserer Richard Sjursen.

 

Regnskapet viste et årsresultat på kr. – 25.450,-

 

Svikten på inntektssiden skyldes igjen redusert medlemsmasse samt lavere sponsorinntekter enn budsjettert.

 

Revisorberetning ble lest opp av Roar Hermansen, (Bergen HF).

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent av forsamlingen.

 

  1. Kontingenter og arrangementsavgift

 

Det forelå ingen endringer av kontingenter eller arrangementsavgift.

 

 

  1. Innkomne forslag og tildeling av NM 2019

 

Endringsforslag fra Bergen HF – Konkurransereglene pkt. 3.13

 

Gammel tekst :

Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF). Arrangøren bør før konkurransestart informere lokale myndigheter, for eksempel politi, los, redningsselskap, havnevesenet om arrangementet.

 

Forslag til ny tekst:

Arrangør skal ha en HMS plan med tanke på varsling ved ulykke/forlis. Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF), kart over aktuelt fiskeområde, en liste med tlf. nr. til viktige instanser og kontaktperson på hver båt. Arrangøren skal før konkurransestart informere redningsselskapet, los el. lignende.om arrangementet.

(Forsamlingen gjorde en endring i tekstforslaget, siste linje fra bør til skal).

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Tildeling av Norgesmesterskapet (NM) i Havfiske 2019

 

         Styret mottok søknad fra Harstad HK om å få arrangere NM i Harstad i 2019, i

forbindelse med klubbens 50-års jubileum.

Foreløpig dato for arrangementet ble satt til 9 og 10. august 2019, men dette er foreløpig noe usikkert grunnet kollisjon med langesundfestivalen.

 

 Vedtak: Tildeling av NM til Harstad HK i 2019 ble godtatt ved akklamasjon.   

  1. Budsjett 2018 

Forbundets kasserer Richard Sjursen presenterte budsjettet for 2018.

Styret presenterte et nullbudsjett.

 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon.

 

  1. Valg av styremedlemmer og varamedlem ifølge vedtektene.

 

Kommentar til valget:

Valgkomiteens leder Roar Hermansen (Bergen HF) informerte om at Svein Erling Smolan (Trondheim HK) ikke ønsket gjenvalg som nestleder. Valgkomiteens leder la frem forslag om å sette inn Are Andersen (Torungen HK) som nestleder, og Carl Stiegler (Båstad HK) som nytt styremedlem. Hilde Skiffard (Torungen HK) hadde sagt til gjenvalg.

 

Følgende ble valgt:

 

           Leder:              Roar Sandvoll                         SDSFC                           Ikke på valg

           Nestleder:       Are Andersen                         Torungen HK              2 år Ny

Kasserer:         Richard Sjursen                      Oslo HK                       Ikke på valg

           Sekretær:        Hilde Skiffard                         Oslo HK                       2 år Gjenvalg

           Styremedlem:  Kristian Waage                      Harstad HK                 Ikke på valg

           Styremedlem:  Carl Stiegler                         Båstad HK                   2 år Ny

 

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon.

 

  1. Valg av 1 (en) revisorer og 1 (ett) varamedlem.

 

Revisor:           Harald Uthaug                        Bergen HF      1 år Gjenvalg

           Vara:               Geir Johannessen       Bergen HF       1 år Gjenvalg

 

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Valg av 3 (tre) til valgkomité. Skal velges fra forskjellige klubber.

 

Leder:             Roar Hermansen                    Bergen HF                   1 år Gjenvalg

Medlem:         John Olav Florø Larsen          Nord-Jæren HK           1 år Gjenvalg

             Medlem:       Tor Haugen                            Fredrikshald                 1 år Ny

 

Vedtak: Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Møtet ble hevet kl.09:53

 

 

 

Hilde Skiffard/ Referent (sign.)
 
 
     

      Håkon Taranger (sign.)                                                                            Roar Hermansen (sign.)

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg