Referat fra NHF’s lederkonferanse på Hummeren hotell, Tananger lørdag 03.03.18

23.03.2017

Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00.

Post 1: Orientering fra styret.

Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen til de frammøtte delegatene.

Styreleder informerte forsamlingen om at han er innstilt som kandidat til vervet som Chairman / President i European Federation of Sea Anglers (EFSA).

Sandvoll ønsket svar på tre alternative tiltak/løsninger:

1: Sandvoll trekker seg som leder i NHF med øyeblikkelig virkning.

2: Sandvoll fortsetter som leder i NHF frem til han eventuelt blir valgt som

chairman/president i EFSA.

3: Sandvoll fortsetter som leder i NHF parallelt med eventuelt nytt verv i EFSA.

Sandvoll forlot rommet mens forsamlingen diskuterte seg imellom.

Det ble raskt klart at forsamlingen ikke hadde noen innvendinger mot at leder i NHF også kunne sitte som leder i EFSA, og det ble vedtatt at Sandvoll kan fortsette som leder i NHF og stille til gjenvalg ved neste valg hvis han ønsker dette.

  

Post 2: Gjennomgang av endringsforslag til GF v/forsamlingen

Kun 1 innkommet endringsforslag til NHF Konkurranseregler denne gang.

Det innkomne forslaget til GF 2018 ble diskutert på lederkonferansen.

Resultat av avstemningen kan ses i protokollen for generalforsamlingen.

Her følger en kort oppsummering av diskusjonen rundt forslaget:

Endringsforslag fra Bergen HF angående krav om HMS plan ved NC festival.

 Forslaget ble presentert av Roar Hermansen, Bergen HF som kunne fortelle at endringsforslaget kommer som følge av en hendelse med forlis av en båt under forrige års NC festival avholdt av Bergen HF. Han kunne fortelle at klubben vanligvis har et system med utdeling av telefonlister til alle båtførere, men da festivalen i fjor ble avholdt på en ny plass med flere nye båter, var ikke rutinen med utdeling av disse listene blitt gjennomført.

Det var ingen debatt rundt selve endringsforslaget, men det ble bestemt at “bør” endres til “skal” i den opprinnelige teksten.

Post 3: Nord-Norsk Havfiskeforbund (NNHF) – status? – v/Styreleder

Styreleder Sandvoll informerte om at det 15.10.2017 ble stiftet et nytt havfiskeforbund med navn Nord-Norsk Havfiskeforbund (NNHF). Forbundet består foreløpig av Asker HK, Andenes HK og Sørøya HK. Sandvoll presenterte det nye forbundets regelverk, og pekte på endringer i forhold til konkurransereglene i NHF.

De største forskjellene i NNHF konkurranseregler vs. NHF er som følger:

 1. NNHF tillater at en setter et maksantall deltakere på festivaler.
 2. NNHF sitt regelverk presiserer at hvis ønskelig, kan all fisk innveid i festivalen tilfalle arrangørklubben. Deltagerne kan deretter kjøpe fisk av mottak.
 3. Det er noen endringer i klasseinndelingen i NNHF vs. NHF.
 4. Festivaler tilknyttet NNHF benytter kun kilofiske, båtvinn eller poeng er ikke tillatt benyttet.
 5. NNHF presiserer at det er deltakers ansvar å avgjøre om flyteplagg benyttes.
 6. Det fiskes med pilk og en opphenger, eller lodd og to opphengere.
 7. Lag er ikke obligatorisk ved festivaler, og inngår ikke i festivalavgiften.
 8. Lag skal bestå av 3 personer
 9. NNHF tillater at hele lag kan være på samme båt.

 

Forsamlingen fikk lest opp referatet fra det nye forbundets stiftelsesmøte, samt dets regelverk, og kom med kommentarer til disse.

Styreleder Sandvoll viste til liten dialog mellom NHF og klubbene i Nord-Norge, til tross for et eget møte i Tromsø mellom NHF og representanter fra de nord-norske klubbene tilbake i 2013. Lovnadene den gang var mange, men lite og ingenting ble gjort i ettertid for å øke samarbeidet klubbene imellom. NHF har også vært åpne for at de Nord-Norske klubbene kunne utarbeide et eget sett med regler for NC festivaler i nord, men styret har ikke mottatt noe innspill på dette. Sandvoll nevnte videre at det dessverre ikke var alle festivaler som ble arrangert i nord i 2017 som holdt god nok standard i forhold til NHF sitt regelverk.

Flere av de frammøtte nevnte at de hadde opplevd regelbrudd ved NC festivaler på Sørøya, og at arrangementet ble dårlig gjennomført i forhold til NHFs standard. Det ble av flere delegater kommentert at medlemmer av NHF bør boikotte arrangementet, da der er stor mistanke om at festivalen kun blir avholdt for Sørøya HK sin egen økonomiske vinning.

Trond-Roger Larsen (Harstad HK) informerte om at hans klubb har fått tilbud om å bli med i NNHF, men stusser på at det ikke er innkalt til et informasjonsmøte med alle de nord-norske klubbene som ønskes med i NNHF. Larsen ser ikke poenget med å melde klubben inn i NNHF, da forbundet ikke vil bestå av mye mer enn 100 medlemmer hvis alle klubbene i nord blir med.

Det ble av flere delegater stilt spørsmål ved Asker HK sin involvering i NNHF.

Styremedlem Are Andersen stilte spørsmål ved påstanden om at NNHF ikke er et alternativ til NHF, og hvorfor det ble sett som nødvendig å danne et nytt forbund i nord. Han stilte også spørsmål rundt Asker HK sin involvering i forbundet. Andersen mente videre at det på spørsmålet fra NNHF om medlemmers involvering i både NNHF og NHF, burde NHF gi til svar at en ikke kan være med i begge forbund samtidig.

Johan Winge (Oslo HK) og Kristian Waage (Harstad HK) kommenterte at det ikke burde være noe problem å være medlem i begge forbundene. Da NNHF opererer med innmelding av klubber og ikke enkeltpersoner til forbundet, vil fiskere som ønsker å fiske i NNHF festivaler kunne melde seg inn i Asker, Andenes eller Sørøya HK, med dertil gratis innmeldingsavgift.

Styreleder Sandvoll kommenterte at lederkonferansen har mandat til å komme med en mening utad angående innmelding i begge forbund, men at en eventuell regel som forbyr dette må framlegges og stemmes over under en senere general-forsamling. Sandvoll oppfordret imidlertid sine medlemmer av forbundsstyret om å ikke å delta på festivaler i regi av NNHF.

Ledersamlingen ble enige om at leder i NHF informerer leder i NNHF om at det ses på som vanskelig å få til et fullgodt samarbeid, men at NHF ønsker NNHF lykke til med oppstarten!

 

Post 4: Norgescupen 2018 – v/Styreleder

 Styreleder Roar Sandvoll informerte forsamlingen om årets NC festivaler.

Fantastisk at der igjen skal arrangeres NC på Karmøy. I begynnelsen av april lager Nordvegen HK sin første festival, som heretter kalles Nordvegen Havfiskefestival, ikke Karmøyfestivalen som der står noen plasser på hjemmesiden (forbundet beklager og retter opp tekst).

Harstad HK arrangerer den eneste NC konkurranse nord for Polarsirkelen i år og NHF medlemmer oppfordres til å støtte opp om arrangementet.

Det kom fram at det var en feil i annonsen til Holmestrand HK, der påmeldings-fristen var satt til etter arrangementet var gjennomført, noe som vil bli rettet opp i snarlig.

Styret i NHF minnet forsamlingen på at skjema for innsending av resultatlister som ligger på hjemmesiden benyttes.

Forsamlingen ble videre enige om bloggskrivere for årets NC festivaler:

 1. Nordvegen Havfiskefestival – Leif Nygård (Torungen HK)
 2. Vår-/ Båstadfestivalen – Per Moen (Båstad HK)
 3. Grensenappet – Hans Martin Hofgaard (Fredrikshald HK)
 4. Tanangerfestivalen/ NM – Hilde Skiffard (Oslo HK)
 5. Mausundfestivalene – Tor Arne Rygg (Oslo HK)
 6. Måløyfestivalene – Carl Stiegler (Båstad HK)
 7. Harstadfestivalene – Kristian Waage (Harstad HK)
 8. Østfold-/ Engelsvikenfestivalen – Per Moen (Båstad HK)
 9. Drøbak-/ Skjærgårdsfestivalen – Per Moen (Båstad HK)
 10. Kilstraumen-/ Austrheimfestivalen – Geir Johannessen (Bergen HF)
 11. Egerøynappet/ Jærfestivalen – Magne Øvregård (Nord-Jæren HK)
 12. Pigghåfestivalen/ Botne Havfiskefestival – Are Andersen (Torungen HK)

 

Post 5: HMS i klubber og festivaler – v/Styreleder

På bakgrunn av en hendelse i 2017, der en båt gikk ned under en NC festival, ønsket styret en diskusjon rundt klubbenes syn på HMS i forbindelse med festivalavholdelse.  Styreleder Sandvoll oppfordret alle klubbene til å utpeke en HMS ansvarlig til å fordele arbeidsoppgaver, tilse at sikkerheten er i orden etc.

Forsamlingen diskuterte hvordan en slik HMS plan vil kunne se ut, og hva den bør inneholde. Det ble nevnt at krav til brannslukningsutstyr burde være med, men det ble enighet om at dette er noe som er lovpålagt, og dermed noe som forventes ivaretatt av båtførerne. Det ble også diskutert om det burde utarbeides et kartsystem, der kartet kunne deles inn i ruter med koordinater slik at en enkelt kan kunne oppgi hvor en befinner seg til redningstjenester skulle det bli aktuelt.

Forsamlingen ble enige om at en HMS plan burde inneholde følgende elementer:

 1. Telefonliste til båter, arrangør og nødetater
 2. Kart over fiskefeltet med koordinatsystem
 3. Brannslukningsapparat
 4. Tilgjengelige redningsvester i båt (kan leies rimelig fra brannvesenet)
 5. Stige/ Taustige
 6. Nødbluss
 7. VHF

Videre arbeid med å lage ett forslag til HMS plan ble delegert til forbundsstyret.

 

Post 6: Selge navnet til Norgescupen? – v/Styreleder

Styret ønsket å høre forsamlingens synspunkter i forbindelse med et eventuelt salg av navnet “Norgescup i Havfiske”, på lik linje med “Get-liga” o.l. Et slikt salg vil kunne gi en god inntekt til forbundet.

Håkon Taranger (SDSFC) påpekte at det ville være viktig å finne en sponsor som NHF og havfiskemiljøet kan kjenne seg igjen i, og som ikke kommer i konflikt med

forbundets verdier. Sponsorer innen oljeindustri og oppdrettsnæring kan for eks. bli sett på som lite gunstig.

Forsamlingen stilte seg positive til et eventuelt salg, og ga styret fullmakt til å selge navnet Norgescup i Havfiske hvis det skulle bli aktuelt.

 

Post 7: Referat fra møte i Ås angående et 3-årig forskningsprosjekt om   

fritidsfiske i sjøen – v/Styreleder

 

Styreleder informerte forsamlingen om møtet i Ås. Han kunne meddele at NHF har liten/ ingen innflytelse på prosjektet. Carl Stiegler (Båstad HK), som også var tilstede på møtet, kunne informere at noe av prosjektet går ut på at utvalgte fritidsfiskere fyller ut en fiskedagbok, og på bakgrunn av disse vil en kunne bygge opp statistikk over fiskevaner, fiskesteder, fangst etc.

Styret vil legge ut oppdatering om prosjektet på hjemmesiden etter hvert som det kommer ny informasjon.

 

Post 8: NJFF konferanse i Bergen 31.03-01.04.17 om sportsfiske og forvaltning

i sjøen – v/Styreleder

Styreleder informerte forsamlingen om møtet i Bergen. Roar Hermansen, Bergen HF kommenterte at det i etterkant dette møte var åpnet for at 10 båter i Norge skal kunne drive prøvefiske med stang etter makrellstørje på sensommeren. Dette skal skje i regi av og i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen. Informasjonen ble godt mottatt av forsamlingen!

Styret vil holde medlemmene orientert i saken via hjemmesiden.

 

Post 9: Medlemsutvikling i NHF 2016 vs. 2017 – v/Kasserer

Kasserer Richard Sjursen presenterte en oversikt over utviklingen i medlemsantallet i NHF i tidsrommet 2011-2017. Oversikten viste en nedgang i medlemsantall, med størst andel i herreklassen. Nedgangen i herreklassen kan ha en sammenheng med en økning i seniorklassen.

Det ble diskutert hva som kunne være årsaken til nedgangen i medlemsantallet.  Det ble nevnt at overgang til artsfiske ved enkelte festivaler og klubbturer kunne virke avskrekkende på eldre medlemmer med medfølgende utmelding, og at potensielle nye medlemmer kan føle at fisket blir for tungvint og avansert til at de melder seg inn. Det er også blitt enkelt selv å arrangere fisketurer nordover hvis en ønsker å komme ut på havet og fiske stor fisk.

Leif Nygård (Torungen HK) nevnte at regelverket for støttemedlemskap i NHF er veldig strengt, og stilte spørsmål om forbundet burde lette på kravene i forbindelse med dette. Styreleder Sandvoll kommenterte at det er flere klubber som har støttemedlemmer som ikke rapporteres inn i NHF. Noen klubber melder inn en del av medlemsmassen etter 30. juli, med medfølgende halv medlemsavgift innbetalt til forbundet. Enkelte klubber betaler heller ikke inn avgift for æresmedlemmer i klubben, selv om det kun er æresmedlemmer i forbundet som er fritatt for kontingent.

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) kommenterte at artsfiske kunne bli for avansert for enkelte medlemmer, og at regelverket til NHF kunne virke avskrekkende på nye medlemmer. Auestad informerte om at hans klubb prioriterte klubbturer der det sosiale står i sentrum, og deltakerne får fisk i stampen. Roar Sandvoll (SDSFC) kommenterte at hans klubb har en fadderordning, der alle nye medlemmer får tildelt en fadder til å hjelpe seg med poengsystemet de opererer med på klubbturene.

Are Andersen (Torungen HK) informerte om at Torungen HK deler ut reklame for klubben på friluftsbutikken Jakt & Friluft, mens Lars Hellum (Oslo HK) kommenterte at hans klubb prioriterte å ta vare på nye medlemmer som selv velger å ta kontakt med Oslo HK. Johan Winge (Oslo HK) kommenterte at selv om Oslo HK har en stor stand og arrangerer fiskekonkurranse under arrangementet “Havnelangs”, er ikke dette med på å øke medlemsmassen.

Robin Ødegård (Ski HK) kommenterte at klubben hans sliter med å få tak i nok båter til klubbturene, så i deres tilfelle er ikke en økt medlemsmasse nødvendigvis gunstig for klubben.

Håkon Taranger (SDSFC) tok opp temaet med navnet “Norgeshavfiskeforbund” sin søkbarhet på Google. Det viste seg at en måtte bla mange sider før forbundets hjemmeside kom som valg når man søker på “Havfiske Norge”. Dette det ble enighet om at det burde gjøres noe med hvis mulig. Et bedre treff på forbundets hjemmeside vil muligens kunne bidra til økt medlemsmasse og interesse rundt Norges Havfiskeforbund.

Post 10: Status hjemmesiden – v/Carl Stiegler

Forbundets webansvarlig, Carl Stiegler (Båstad HK), ga forsamlingen en innføring i hjemmesiden og endringer som er blitt gjort på denne.

Styret hadde møte med Stiegler 02.03.18, der hjemmesiden ble oppdatert og en del feil og mangler ble rettet opp. Det ble blant annet lagt ut nye bilder som rullerer på forsiden, og bildene skal bli forsøkt skiftet ut oftere enn det som er blitt gjort før. Det ble valgt å ikke ha så mange bilder som rullerer, da disse er med på å gjøre opplasting av siden tregere.

Stiegler kommenterte at det største problemet med hjemmesiden, er at den er lite mobilvennlig når det kommer til visning av resultatlistene i NC. Når en så resultatlistene på mobil, var det ikke mulig å se totalsummen på grunn av alle kolonnene. I samråd med forsamlingen, ble resultatskjemaet redigert, slik at NHF nr. til deltakerne ble fjernet fra listen, og kolonnen som viste medlemmenes klubb ble flyttet bak totalsummen. Etter at disse justeringene er gjort, er det nå mulig å lese alle fem resultatene samt summen på mobil.

Styret og Stiegler ønsker videre at skjemaet for rapport fra protestkomité skal gjøres digitalt, slik at det enkelt kan sendes forbundet uten behov for brevpost eller skanning. Forsamlingen var positiv til dette.

Stiegler informerte videre om at klubber som fyller inn skjemaet for festivalresultater kan skrive deltakernes fulle navn i kolonnen “Fornavn”, men hvis dette gjøres, så må man ikke fjerne kolonnen for etternavn! Dette skyldes at resultatene for poeng/ vekt må komme i G-kolonnen for at utregningene skal fungere.

Styreleder Sandvoll oppfordret alle klubbene som arrangerer NC festival til å sende inn deltakerliste for festivalene på forhånd til Stiegler, da han har mulighet til å registrere eventuelle feil i denne hva angår klasse, NHF nr. o.l.

Stiegler presenterte forsamlingen for to ulike måter å vise valget “Finn din Klubb”. Det ene besto av nåværende visning, bestående av et norgeskart med alle klubbene vist geografisk, mens det andre alternativet var en liste over klubbene listet opp etter geografisk område. Forsamlingen ønsket sistnevnte løsning, og det ble fremmet forslag om å legge ved en link til klubbenes facebook sider.

Lars Hellum (Oslo HK) stilte spørsmål om det var noen regel for hvor lenge etter en festival NC listen måtte være oppdatert. Styreleder kommenterte at dette ble gjort fortløpende, men at klubbene hadde en frist for innsending av resultatlister til forbundet på 14 dager.

Stiegler oppfordret videre klubbene til å gjenbruke gamle/ ledige NHF nummere når nye medlemmer blir registrert.

Styret viste til at det fortsatt er noen hull i historikken over NM vinnere, og oppfordret medlemmer med kjennskap til disse personene om å ta kontakt. Forsamlingen tok et overblikk over historikken angående styresammensetning, og her ble det bekreftet at styremedlem Audun Brekke representerte Karmøy HK i sin tid i styret.

Post 11: Forslag til nytt resultatsystem for NC festivaler – v/Geir Tveit

Under LK i 2017 ble det bestemt at det skulle nedsettes et utvalg som skulle utarbeide ett forslag til ett felles system for beregning av båtpoeng i NC festivaler. Dette skulle være ferdig til høsten 2017. Utvalget besto av Geir Tveit (Nordvegen HK), Frode Lerstein (Asker HK), Kjetil Langvatn (Båstad HK) og Per Moen (Båstad HK).

Geir Tveit presenterte forslaget utvalget hadde kommet fram til. Utvalget forsøkte å ta høyde for å utligne variabler slik som båttrekning, fiskeskipper, plass på båt, båtsammensetning etc.

Kjernen i forslaget var som følger:

 1. Den som får mest på poeng eller kilo om bord på sin båt, får 100 poeng. De andre deltakere på båten får prosentvis poeng i forhold til båtvinners fangst.
 2. Den som har mest kilo/ poeng totalt i konkurransen av alle deltakerne får 100 poeng, og de andre deltakerne får prosentvis poeng i forhold til totalvinners resultat.
 3. For hver deltaker legges båtpoeng og poeng i forhold til totalvinner sammen og deles på to.
 4. Vinner av festivalen vil følgelig aldri ha mer enn 100 poeng. (100 båtpoeng + 100 poeng for totalvinn/ 2 = 100)

For at et slikt system skal fungere, og være felles for hele forbundet, vil rent kilofiske måtte avvikles i NHF. Dette ble sett som en ulempe i forhold til NHF sitt samarbeid med klubber i nord, der rent kilofiske er å foretrekke. Heller ikke alle klubbene på Vest- og Østlandet ønsker poengfiske.

Forslaget ble diskutert fram og tilbake og opp i mente, men noen beslutning ble ikke tatt under LK angående å gå over til dette som et felles system for utregning. Geir Tveit (Nordvegen HK) informerte om at Nordvegen HK vil bruke poengutregningen ved deres festivaler på Karmøy i april 2018.

Dagens utregning av NC poeng ble også diskutert, og klubber som ønsket en endring i dette, ble oppfordret til å sende inn endringsforslag til GF 2019.

Post 12: NM 2018 – info v/SDSFC

Roar Sandvoll, leder i Stavanger Deep Sea Fishing Club presenterte årets Norgesmesterskap i Havfiske. NM vil bli avholdt fredag 8. og lørdag 9. juni, og er en del av Tanangerfestivalen som starter torsdag 7.juni med utror kl.15.00. Festivalen er en ren poengfestival, med artsfiske og bonuspoeng for fisker over et visst lengdemål. Båtene er på plass, og Sandvoll ønsker alle velkommen til et trivelig arrangement!

Videre informerte Sandvoll om at Hummeren Hotell nå er fullbooket, men det er muligheter for rom på et leilighetshotell like ved. Der er også tilgjengelig parkering for bobiler i nærheten, dog uten strømuttak.

Post 13: Søknad NM 2019

Forbundsstyret har siden utsendelsen av innkallingen til LK/GF mottatt skriftlig søknad fra Harstad Havfiskeklubb om å avholde NM i 2019. Trond Roger Larsen (Harstad HK) informerte forsamlingen om at Harstad HK fyller 50 år i 2019, og er med dette den nest eldste havfiskeklubben i Norge, og den eldste i Nord-Norge. Harstad HK arrangerte sitt første NM allerede i 1978.

NM tildelingen til Harstad HK ble godtatt av LK ved akklamasjon.

Post 14: Tid/ sted LK/ GF 2019

LK og GF 2019 blir på Hummeren Hotell i Tananger, henholdsvis 09 og 10. mars.

 

Post 15: Eventuelt

Status for klubbene i nord?

Styreleder i NHF ba delegatene fra Harstad HK å gi ledersamlingen en oppdatering på hvordan det står til med de nord-norske klubbene.

Kristian Waage og Trond Roger Larsen (Harstad HK) kunne informere om at det var lite aktivitet i Tromsø HK, Havulvan HK og Røst HK. Harstad HK derimot, kunne vise til et godt aktivitetsnivå. Larsen kommenterte at det muligens ville bli aktuelt å innlemme Havulvan HK i Harstad HK.  Waage informerte om at Andenes og Sørøya HK hadde gått over til Nord-Norsk Havfiskeforbund (NNHF), men at Andenes HK kanskje ville fortsatt i NHF hvis de hadde fått mere hjelp i arrangering av NC festivaler?

Lars Hellum (Oslo HK) la fram et forslag om at styret i NHF kunne høre med klubber tilsluttet forbundet om de kunne være interessert i å hjelpe til hvis klubber i nord hadde behov for hjelp til å avholde NC festivaler. Johan Winge (Oslo HK) kommenterte at forbundet kunne opprette en arrangementskomité, noe styreleder Sandvoll mente var klubbenes ansvar å opprette.

Oslo Hk 50 år i 2021

Lars Hellum (Oslo HK) informerte om at Oslo HK har 50 års jubileum i 2021, og at det er en viss sannsynlighet for at det vil foreligge en NM søknad fra klubben om avholdelse av NM det året.

Antall styremedlemmer i hovedstyret?

Styreleder Sandvoll ønsket å høre forsamlingens synspunkter angående en reduksjon i antall medlemmer i forbundsstyret til NHF som en mulig måte å spare penger i forbundet. Ingen klare tilbakemeldinger ble gitt.

Det ble videre diskutert muligheten for å legge LK og GF i forbindelse med NM arrangementer. Problemet her vil eventuelt bli at regnskapet må presenteres tidlig på året, noe som kan bli vanskelig hvis det skal presenteres ved NM som avholdes sent i sesongen.

Nye regler for kveitefiske

Styremedlem Kristian Waage informerte forsamlingen om nye regler angående fiske av kveite, der kveiter over 2 meter må slippes ut igjen. Det finnes gode kveitetabbeller der en på bakgrunn av lengdemål kan beregne vekt på fisken.

Det ble enighet om at styret v/ webansvarlig Carl Stiegler vil framskaffe en tabell for mål av kveite, som skal benyttes på NC festivaler. Denne vil legges ut og være tilgjengelig for nedlastning via hjemmesiden. Det vil også legges ut en liste/ link til rødlistede arter.

 NHF sitt ansvar ved dekning av utgifter ved avlyst festival?

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) kommenterte at flere festivaler hadde blitt avlyst eller flyttet i 2017, noe som medførte tapte utgifter i form av flybilletter o.l. som ikke kunne refunderes. Auestad stilte spørsmål ved forbundets ansvar i en slik situasjon, og om det står noe i regelverket angående refusjon av utgifter ved avlyst festival.

Styret viste til regel 3.2 – “Norges Havfiskeforbund og arrangørklubbene er ikke ansvarlig for deltagers tapte utgifter i forbindelse med avlysning av NC festivaler”.

Det ble også diskutert om reiseforsikringer kunne dekke slike uforutsette utgifter, noe det var enighet om at de ikke gjorde.

Ulike aktiviteter i klubbene

Forsamlingen snakket løst om aktiviteter i de ulike klubbene.

Roar Sandvoll, informerte som leder Stavanger Deep Sea FC at hans klubb vil prøve å avholde klubbturer på ettermiddagen midt i uka til våren/sommeren. Dette skyldes at det har sett ut som om vinden øker jo mer ut i helgen en kommer på Vestlandet, og klubben har sett seg lei av avlyste festivaler på grunn av dårlig vær.

Lars Hellum (Oslo HK) informerte om at Oslo HK vurderer å arrangere VM i makrellfiske i Oslofjorden. Fisken vil eventuelt bli ist ned og delt ut gratis etter innveiing. Arrangementet vil være åpent for alle, og vil kunne gi en ekstrainntekt til klubben. Leif Nygård (Torungen HK) informerte om at hans klubb hadde prøvd et lignende arrangement, men det ble mye styr og mye fisk til overs…

Æresmedlem Leif Nygård fra Torungen HK avsluttet med å informere og deretter slå ettertrykkelig fast at dette var den beste lederkonferansen han noensinde hadde deltatt på!

Lederkonferansen ble avsluttet klokken 18.00.

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

 

 

 

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg