Referat styremøte 17-18.01.2015

19.01.2015

 

Referat fra styremøte 17-18.01.15

 

Sted: Smarthotell, Oslo  Tid: 09.00 – 20.00 og 09.00 – 12.00

 

Tilstede:

Styreleder Roar Sandvoll, Nestleder Svein Erling Smolan, Sekretær Hilde Skiffard og

Styremedlem Bjørn Berntzen.

 

Saker:

 

Sammendrag av referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 25.10.14 ble gjennomgått og diskutert.

 

Det forekom en feil i innbydelsen til GF som ble lagt ut på hjemmesiden, som gjaldt de administrative kostnadene. Dette er rettet.

 

Post ut og inn

 

 1. Mail fra Leif Johansen (Torungen HK) angående refusjon av deltakeravgift ved avlyst festival

Styreleder har mottatt mail fra Leif Johansen (Torungen HK) med svar på styrets diskusjon av hans mail på forrige styremøte. Johansen henviser til konkurransereglene vedrørende avlysning av festivaler, og mener styret bør formulere en regelendring hvor det presiseres at deltakeravgiften refunderes ved avlysning av festivaler.

Styret mener at det bør være opp til den enkelte klubb å bestemme om en slik regel skal gjelde eller ikke, og da det ikke er mottatt noe forslag til regelendring angående dette fra Johansen til diskusjon på GF, blir det ingen ny tekst i regelverket angående dette foreløpig.

 

 1. Mail fra Leif Nygård (Torungen HK) angående æresmedlemmers rettigheter

Styreleder har mottatt mail fra Leif Nygård (Torungen HK) angående æresmedlemmers rettigheter innen NHF, og disses økonomiske rettigheter. Nygård påpeker at intet om dette er nedfelt i vedtektene til NHF.

Styreleder har besvart mailen, og henviser til at temaet er tatt opp i styret og at det vil formuleres et forslag til regelendring på neste GF.

 

 1. Mail fra Øyvind Høyer (Tromsø HK) angående festival på Sommarøy i 2015

Styreleder har mottatt mail fra Øyvind Høyer (Tromsø HK) 13.01.15 angående plassering av Sommarøyfestivalene i 2015. Høyer ber om mer tid til å finne en egnet dato som ikke kolliderer med andre festivaler nordpå.

Styreleder har besvart mailen, og mottatt svar om at det dessverre ikke blir NC festival.

 

 1. Mail fra Roar Årsand (Havulvan HK) angående Nordisk Mesterskap

Styreleder har mottatt mail fra Roar Årsand (Havulvan HK) angående referatet fra styremøtet i Tananger 25.10.14, og avsnittet om Nordisk Mesterskap. Årsand kunne opplyse om at informasjonen som ble oppgitt i referatet inneholdt noen manglende opplysninger.

Styret takker for innspill og vil arbeide videre med å få på plass historien rundt det nordiske samarbeidet. Øyvind Braa (Trondheim HK) er kontaktet, og vil gi innspill i saken.

 

 1. Mail fra klubber som ønsker å arrangere norgescup i 2015

Styret har mottatt henvendelse fra 17 klubber som ønsker å arrangere NC festival i 2015. Tromsø HK har bedt om utsettelse for å finne egnet dato for festivalen. Terminlisten er tilgjengelig på NHF sin hjemmeside, foreløpig kan den ses under fanen siste “innlegg” på hjemmesidens forside. (Terminliste er pr. 26.01 lagt ut. Annonser legges ut fortløpende etter m at de kommer inn)

 

Gjennomgang av Dropbox og opplæring i bruk av hjemmesiden

 

Styret fikk en innføring i bruk av Dropbox av styremedlem Bjørn Berntzen.

 

Styret gikk igjennom hjemmesiden slik den står per 17.01.15.

Styreleder kom med spørsmål angående plassering av logo til sponsorer. Berntzen viste eksempler fra hjemmesiden til Hooked.no.

 

De rullerende bildene på hjemmesiden bør skiftes ut regelmessig. Til dette trenger hjemmesideansvarlig å få tilsendt nye bilder regelmessig.

 

Berntzen vil gi delegatene en gjennomgang i praktisk bruk av hjemmesiden på LK i mars.

 

Styret gikk igjennom de klubber som ligger registrert på hjemmesiden, og fjernet klubbene som ikke lenger er medlemmer av NHF. klubbene SAS HK, Lørenskog & Strømmen, Horten HK og Østfold og Omegn HK fjernes fra listen. Æresmedlem Arnt Reinertsen, som var medlem av Horten HK, må legges inn i medlemsregisteret som individuelt medlem i NHF.

 

SDSFC endres til Stavanger Deep Sea FC.

 

Styret gikk videre igjennom skjemaene som ligger på hjemmesiden.

Styret henstiller til alle klubber om å benytte seg av skjemaet for medlemsliste, og at denne sendes inn til kasserer i NHF senest 28.02. for det året den gjelder.

 

Videre ble dokumentet med regelverket gjennomgått, og det ble bestemt at headingen skulle endres, noe som ble utført av sekretær på møtet.

 

Under fanen “om oss” ble det bestemt at en liste over æresmedlemmene skal legges ut. Sekretær sender over en liste over æresmedlemmene til Berntzen.

 

Saker til Lederkonferansen 2015

 

Styret har ikke mottatt saker til diskusjon på LK i 2015, men ønsker selv å ta opp følgende saker til diskusjon:

 

 1. Gjennomgang av NHF sin hjemmeside v/ styremedlem Bjørn Berntzen

   Styremedlem Bjørn Berntzen vil gi de frammøtte delegatene en innføring i praktisk bruk av NHF`s

hjemmeside.

 

 1. Krav om refusjon ved avlysning av NC festival v/ Styret

   Styret ønsker en diskusjon rundt dette temaet, på bakgrunn av henvendelser fra medlemmer som

holder NHF ansvarlig for refusjon av tapte utgifter i forbindelse med avlysning av festivaler i 2014.

 1. Kan klubbene forhåndsannonsere Ingen refusjon av deltakeravgift …? v/ Styret

   Styret ønsker en diskusjon rundt klubbenes rett til å skrive dette i annonsen. Styret mener

det må være opp til den enkelte klubb å fastsette hvor mye som eventuelt refunderes ved

avlyst festival.

 

 1. Sjekkliste for arrangør før søknad om NC festival? v/ nestleder

   Nestleder vil presentere en sjekkliste som er ment som et hjelpemiddel til klubbene med formål å

kvalitetssikre NC- festivaler.

 

 1. Samarbeidsavtale med Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ leder

   Styreleder ønsker å presentere en ny samarbeidsavtale mellom NHF og NJFF.

 

 1. Rutiner rundt båttrekning v/ styret

   Styret ønsker en diskusjon rundt rutiner for båttrekning, og vil i tillegg fremme et endringsforslag

på GF angående dette.

 

 1. Økonomisk bidrag til “Gullkroken” 2015 v/ Styret

Styret ønsker en diskusjon rundt NHF sin involvering i arrangementet “Gullkroken”.

 

 1. Gjennomgang av endringsforslag til GF

 

Innkomne forslag til Generalforsamling 2015

 

Styret har mottatt forslag om endringer i konkurransereglene fra 2 klubber:

Bergen H.F.F. og Harstad H.K.

 

Styrets forslag til Generalforsamling 2015

 

Styret gikk igjennom og diskuterte sine forslag til endringer i vedtektene og/eller konkurransereglene, som styret skal presentere på Generalforsamlingen 2015.

 

Styret kommer til å legge fram følgende 14 forslag til Generalforsamlingen. Disse er kort som følger:

 

Konkurransereglene:

 

 1. Tilføring av nytt underpunkt 2.1 – Båttrekking.
 2. Pkt. 2.1 – Endring i tekst – Fordeling av 4-mannslag på båter.
 3. Tilføring av nytt underpunkt 3.2 – Styrets økonomiske ansvar ved avlysning av festival.
 4. Pkt. 3.12 – Endring i tekst – Krav til førstehjelpsutstyr ombord.
 5. Pkt. 3.15 – Endring i tekst – Klubbene må betale avgift på kr.20,- / festivaldeltaker
 6. Tilføring av nytt underpunkt 3.16 – Arrangørens ansvar ved påmelding av fiskere.
 7. Pkt. 4.2 – Endring i tekst – Krav til bruk av flyteplagg.
 8. Tilføring av nytt underpunkt 7.2 – Bruk av motorisert snelle.
 9. Pkt. 7.8 – Endring i tekst – Tillate kunstig lys.
 10. Pkt. 8.1 – Endring i tekst – Krav om premiering i alle klasser.
 11. Endring i utregning av NC-poengberegning, spesifisering av NC-sammendraget.

 

Vedtektene

 1. § 5. Medlemskap (Æresmedlem) – Endring i tekst – Presisering av æresmedlemmers rettigheter.
 2. § 5. Medlemskap, nytt avsnitt om hederspris.
 3. §9. Delegater til generalforsamlingen – Endring i tekst – Presisering av styrets stemmerett. 

Regnskap for 2014/ Budsjett for 2015

 Utsatt grunnet sykdom hos kasserer.

Eventuelt

 

Samarbeid mellom NHF og NJFF

Styreleder og nestleder avholdt den 16.01.15 et møte med tre medlemmer fra NJFF angående et samarbeid mellom de to forbundene. Møtet var svært positivt. Sekretær vil motta referat fra møtet så snart dette foreligger. Leder av NHF utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom de to forbundene, som oversendes Steinar Paulsen i NJFF.

Walter Søylands Plakett

Styreleder har undersøkt pris for en “Walter Søylands” plakett. En stor plakett, som vil erstatte vandrepokalen fra tidligere år, vil komme på ca. kr. 2800,-. Små plaketter til den enkelte storfisker vil komme på kr. 375,-/stk. Styret ønsker å dele ut plakett til fiskere som har napp i pokalen fra 2002 og utover. Styret budsjetterer kr. 10.000,- til disse utgiftene i 2015.

Profilering av NHF

Styreleder har undersøkt pris på bannere med NHF sin logo til bruk ved GF, NM og andre tilstelninger i regi av NHF. Styret ønsker å få laget 3 bannere, som fordeles på klubbene i Oslo, Stavanger og Trondheim. Prisen for 3 bannere med mål 1×3 meter vil bli ca. 6.750,-, og dette beløpet settes inn i budsjettet for 2015.

Æresmedlemmer i NHF

Styret skal legge en liste over æresmedlemmene som legges ut på hjemmesiden under fanen “om oss”. Sekretær Hilde Skiffard utarbeider denne listen, og oversender denne til hjemmesideansvarlig Bjørn Berntzen.

Presisering: Denne ligger under klubber og medlemsliste med egen fane.

Hedersmedlemskap

Det ble diskutert om det skal opprettes et hedersmerke til medlemmer av NHF som gjør en stor innsats for forbundet, men som ikke helt kvalifiserer til æresmedlemskap. Hedersmerket vil bestå av

en pin i sølv, mens det tenktes en pin i gull til æresmedlemmer.

Styrets arbeidsfordeling og samarbeid

Nestleder har laget en framvisning om styrets arbeid, som tas videre på neste styremøte da styret ikke var fulltallig på dagens møte.

 

NC og NM 2015

Styreleder Roar Sandvoll ordner plaketter til norgescupen samt medaljer til NM.

 

NM 2016

Styret har per dags dato ikke mottatt NM søknad for 2016, og anmoder alle klubber som er interessert i å avholde NM om å sende inn søknad til styret innen GF 2015.

 

Neste styremøte avholdes fredag 19.06 på Hummeren Hotell i Tananger kl.12.00.

 

Underlag til GF og LK vil bli lagt ut på NHF sin hjemmeside fredag 06.02.

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Reminder

Minner om påmeldingsfrist 13 februar til Generalforsamling. Det er fremdeles flere klubber som ikke har svart.

Les videre »

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »

Julehilsen

Kjære Havfiskevenner I en travel tid nå før jul vil jeg skrive noen ord til ettertanke fra året vi snart legger bak oss. Vi i

Les videre »