Referat styremøte 19.06.2015 i Tananger Hummeren Hotell

25.06.15

 

Sammendrag fra styremøte 19.06.15

 

Sted: Hummeren Hotell, Tananger                                                                           Tid: 12.30 – 15.45

 

Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Are Andersen

 

Saker:

 

Referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Oslo 17.01.2015 ble gjennomgått og diskutert.

 

Styret tok Leif Johansens forlag om at det ikke bør kunne skrives i festivalinnkallingene at det er “ingen refusjon ved avlysning” opp til diskusjon på LK. Det var her enighet om at dette skal kunne være mulig for klubbene å skrive i innkallingen.

 

Styret har mottatt mail fra Øyvind Høyer om at Tromsø HK dessverre ikke vil ha mulighet til å arrangere NC – festival i 2015.

 

Styret vil arbeide videre med å utarbeide et skriv over historikken til Nordisk Mesterskap, og få dette lagt ut på hjemmesiden når det er ferdig.

 

Nyvalgt kasserer Richard Sjursen, har ordnet opp i forbundets økonomi, og per dags dato er alle NC tilskudd utbetalt til klubber som arrangerte NC festival i 2014.

 

Det ble dessverre ikke foretatt opplæring i bruk av hjemmesiden under LK, da hjemmesideansvarlig ikke hadde mulighet til å delta grunnet sykdom.

Det er utarbeidet en liste over æresmedlemmene i NHF, og denne er lagt ut på hjemmesiden under fanen “klubber”.

 

Styreleder er fortsatt i dialog med NJFF angående et samarbeid, men har fortsatt ikke fått noen konkret tilbakemelding fra dem angående betingelsene for samarbeidet.

 

Oslo HK kunngjorde under LK at de ønsker å arrangere NM i 2016, og at mesterskapet vil avholdes under Mausundfestivalene på Mausundvær.

Post ut og inn

1. Mail fra Anders Larsen angående sponsor til festivalmagasin i forbindelse med Oslo Internasjonale Fiskefestival 2015

Styreleder har mottatt mail fra Anders Larsen fra Hooked 12.06.15 angående muligheten for at NHF kan bidra med sponsormidler på kr. 10.000,- for å få en helside i det kommende festivalmagasinet som vil bli utgitt i forbindelse med Oslo Internasjonale Fiskefestival 2015. Etter å ha sett nærmere på forbundets økonomi, ser styret seg nødt til å ikke bidra med sponsormidler i denne omgang.

Styreleder har besvart mailen 23.06.15

 

2. Korrespondanse med Carl Stiegler (Oslo HK) og Regatta angående kjøp av redningsvester

 

Styreleder har vært i kontakt med Carl Stiegler (Oslo HK) og Regatta angående et mulig samarbeid om innkjøp av redningsvester til klubber i NHF for videresalg til medlemmer.

Vestene vil ha en pris på kr. 550,- + moms, og kan kjøpes inn i parti på min. 10stk.

Hvis det er interesse for dette, bes klubbene kontakte Roar Sandvoll (SDSFC).

 

3. Søknad om bruk av motorisert snelle

 

Styret har mottatt søknad fra to av forbundets medlemmer om å få lov til å bruke motorisert snelle under NC – festivaler. Styret har etter diskusjon innad godtatt begge søknadene.

 

4. Telefon fra Frode Lerstein (Asker HK) angående feil resultatutregning under grensenappet

 

Frode Lerstein (Asker HK) tok kontakt med Styreleder og NC listefører Roar Sandvoll angående resultatene under grensenappet. Resultatene er her utregnet i hele poeng, uten desimaler. Dette vil kunne påvirke NC resultatene i tilfeller der poengsummen er svært lik mellom deltakerne. Sandvoll vil finregne på resultatene hvis det viser seg at det blir veldig tett på NC- resultatlisten i slutten av året.

 

Regnskap 2014 og status per 19.06.15

 

Kasserer Richard Sjursen ga styret en gjennomgang av forbundets økonomiske situasjon, deriblant budsjett og regnskap for 2014, samt budsjett for 2015. Sjursen har gjort et stort arbeid med å ordne opp i forbundets økonomi, som dessverre ikke var helt på stell til GF 2015 grunnet ulike faktorer.

 

Sjursen kunne informere om at alle utgifter som forbundet skyldte klubber i 2014 er utbetalt per 19.06.15.

 

Det gjenstår fortsatt 39.500,- som klubber skylder forbundet. Dette beløpet omhandler ubetalte annonseavgifter og utgifter i forbindelse med GF 2015. Sjursen vil opprette en egen konto for disse innbetalingene, slik at de ikke inngår i balansekontoen.

Styret vil utarbeide mer presise regler for hva forbundet dekker i forbindelse med delegater til GF. Det ble forslått at forbundet dekker overnatting med bespisning for én delegat per klubb. Transportkostnadene vil måtte dekkes av delegatens klubb.

Sjursen kunne informere om at forbundets egenkapital per 19.06.15 var på kr. 447 576,67.

 

Styret satt, etter fullmakt fra delegatene på GF 2015, opp et budsjett for 2015. Dette viste et underskudd på kr. 26 000,-

 

Føring av NC lister og NC referatføring 2015

 

Roar Sandvoll har i 2015 påtatt seg ansvaret som NC listefører, og han har gjort en effektiv jobb med å oppdaterte resultatlistene. Sandvoll kunne informere om at klubbene til nå i år har vært raske til å sende over resultatlistene.

 

Referatføringen til Bloggen i 2015 har blitt gjort av deltakere på de ulike festivalene.

Det ble diskutert om det burde innføres en “gulrot” til de som tok arbeidet med dette. En slik påskjønnelse kunne fks. være at forbundet spanderte deltakeravgiften til den aktuelle festivalen, eller sponset vedkommende med et fast beløp, fks. kr. 500,-/ festival.

 

Styrets sammensetning og arbeidsfordeling

 

Nestleder Svein Erling Smolan gikk igjennom styrets arbeidsfordeling og dets tilstedeværelse i forbundet. Smolan gikk videre inn på styremedlemmenes ansvar i styret samt holdninger til saker fremmet av forbundsstyret.

 

Smolan nevnte videre enkelte styremedlemmer har behov for å bli mer fortrolige med bruk av Dropbox. Til neste møte oppfordres styremedlemmene til å bruke Dropbox, og på den måten bli mer fortrolige med programmet.

 

Styremedlem Are Andersen vil til neste styremøte ta en kontroll på hjemmesiden, og se at alle navn, klubber etc. er riktig oppdatert.

 

Kasserer Richard Sjursen introduserte styremedlemmene for mulighetene for å bruke et medlemssystem, slik som “StyreWeb” og “Hypersys”, der en vil kunne ha oversikt over tilsluttede klubber, historikk, medlemslister og styredokumenter. Tilgang til et slikt medlemssystem vil innebære en utgift på ca. kr. 40 000,-/ år.

 

LK/GF 2016

 

Styret fastslo at LK og GF 2016 vil bli avholdt på Hummeren Hotell i Tananger, henholdsvis 05 og 06.03.2016.

 

Styret minner om at søknad til NC 2016 må være styret i hende senest 01.12.15.

Eventuelt

 

Neste styremøte avholdes på Hummeren Hotell i Tananger, 15-17.01.16

 

 

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg