NHF Konkurranseregler

 

NHF

KONKURRANSEREGLER

Vedtatt første gang på GF NHF den 5. mars 2011

 

Revidert 09. mars 2024

 

 

Endringer vedtatt på generalforsamlingen trer i kraft med øyeblikkelig virkning.

 

Følgende regler skal være obligatoriske for NHF fiskekonkurranser i Norge. 

Norges Havfiskeforbund oppfordrer sine medlemmer å opptre aktsom, være medmenneskelig og hjelpsom i sin adferd.  Et smil og en hjelpende hånd vil sjelden være brudd på en fiskeregel.

 

 Innholdsfortegnelse:   

 1. Offentliggjørelse av konkurransen
 2. Båttrekning
 3. Arrangørens ansvarsområder
 4. Deltagerens ansvar
 5. Fiskeskippermøte
 6. Fiskeskipper
 7. Fiskeutstyr
 8. Fiskekonkurransen
 9. Protestkomitè

                                               Norgescupen

                                               Norgesmesterskap

 

 1. Offentliggjøring av konkurransen

1.1. NHFs NC festivaler skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren skal sende inn søknad om Norgescup sammen med annonsen til NHF innen 1. november. NHF skal publisere annonsen på nettstedet innen 30. november.

1.2. Annonsen skal inneholde følgende setninger:

 

Alle deltakere er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk i NHF.

Konkurransereglene er å finne på NHF`s hjemmeside: www.norgeshavfiskeforbund.no.

 

Videre skal annonsen skal inneholde informasjon om:

 

 • arrangørklubbens og festivalens navn
 • tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror)
 • påmeldingsfrist
 • kontaktperson med mobil/e-post
 • sted og tid for båttrekning
 • deltageravgift
 • premiering: klasse/antall
 • vekt/poengsystem/ båtpoeng
 • eventuelt forbud av bruk av personlig GPS/ tilsvarende systemer
 • fisketid
 • begrensning antall fisk
 • utelukkelse av fiskeslag
 • minstemål
 • bløggemetode og evt. fisk som ikke skal bløgges
 • minstevekt på søkke/pilk
 • fordeling av fangst

 

 1. Båttrekning

2.1. Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4mannslag skal fordeles på minst 2 båter, men maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt.                                                                                     

 

2.2. Dersom to deltakere ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene deltakeren. Deretter plasseres den andre på samme båt.

 

2.3. Ved 2 dagers fiske, skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene

 

 1. Arrangørens ansvarsområder

3.1.

 1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til punkt 1.
 1. Arrangøren skal påse at NHF`s fiskeregler blir fulgt.
 2. Arrangøren har mulighet for å sette en øvre grense på deltakere til sin Norgescupfestival.
 3. Arrangøren kan ikke sette en øvre grense for antall deltagere i NM.
 4. Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det.

3.2. Norges Havfiskeforbund og arrangørklubbene er ikke ansvarlig for deltakers tapte utgifter i forbindelse med avlysning av NC festivaler.

 

3.3. Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning av antall fisk, økt minstemål og utelukking av enkelte fiskeslag. Konkurransene kan avvikles ved vekt/ poengsystem.

 

3.4. Det påligger arrangøren å skaffe til veie  en tilstrekkelig mengde naturlig agn.

 

3.5. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie plastsekker / kasser.

 

3.6. Det er ikke tillatt å kaste skadet fisk over bord. Denne skal avlives og samles i egne oppsamlingskasser/-poser. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie oppsamlingskasse/pose for andre ikke levedyktig fisk på hver båt.

 

3.7. All veiing skal foregå på land.

 

3.8. Målepinner skal være lett tilgjengelig ombord i båtene. Minstemål kan ikke være mindre enn hva det offentlige regelverk for fritidsfiske tilsier.

 

3.9. Enhver deltaker bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord.

 

3.10. Arrangøren skal informere båtførerne om deres arbeidsoppgaver slik at de har best mulig forutsetning til å gjøre et godt arbeid for konkurransedeltagerne.

 

3.11. Arrangøren bestemmer hvorvidt det er tillatt å bruke medbrakt/personlig GPS under konkurransen.

 

3.12. Arrangøren skal velge fiskeskipper og assistent til hver båt. Det er ikke tillatt å bruke båtfører som fiskeskipper eller assistent. 

 

3.13. Arrangør skal ha en HMS plan med tanke på varsling ved ulykke/forlis. Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF), kart over aktuelt fiskeområde, en liste med tlf. nr. til viktige instanser og kontaktperson på hver båt. Arrangøren skal før konkurransestart informere redningsselskapet, los el. lignende om arrangementet.

 

3.14. Arrangøren skal velge en protestkomité, og informere komitémedlemmene før konkurransedagen. Arrangøren skal henge opp navnene på komitémedlemmene godt synlig for deltagerne.

 

3.15. Arrangøren skal bortvise deltager(e) som er synlig ruset.
Arrangør skal rapportere alle avvik skriftlig til NHF, det være seg brudd på fiskeregler, uetisk Fremferd, alkoholmisbruk eller andre elementer som er uønsket i vårt havfiskemiljø.

 

3.16. Arrangøren skal betale fastsatt avgift kr.40,- per deltager per NC konkurranse til NHF senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført. Resultatet skal sendes forbundsstyret via «felles-mail styret» senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført.

3.17. Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst er ikke tillatt.

 

3.18. Arrangøren skal tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av konkurransedag, dog kan faktiske utgifter trekkes fra.

 

 1. Deltagerens ansvar

4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med og følge gjeldende regelverk fra Norges Havfiskeforbund.

 

4.2. Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr.

 

4.3. Alle deltar i fiskekonkurransene på eget ansvar.  Havfiskeklubben som arrangør og/eller Norges Havfiskeforbund er ikke ansvarlig for skader som påføres deltakerne eller deres utstyr.

 

4.4. Det er deltagerens ansvar å møte frem på kai til fastsatt tid. En deltager som kommer for sent kan miste mulighet for å kjøpe agn, motta informasjon etc.

 

4.5. Dersom en deltager mener at en annen deltager bryter fiskeregler, skal deltageren si ifra til fiskeren eller melde fra til fiskeskipper.

 

 1. Fiskeskippermøte

5.1. Fiskeskippermøte skal avholdes før utror hver konkurransedag.   

        Arrangøren bestemmer selv møtets innhold, men NHF anbefaler følgende informasjonspunkter:                                                                                                           

 • fiskeområde                                                                                                                                                      
 • værmelding
 • samband
 • reservebåt
 • førstehjelp
 • avvik fra annonsert program
 • evt. utdeling av effekter (målepinner, klippekort, sekker etc )

 

 1. Fiskeskipper

6.1. Fiskeskipper og assistent skal påse at konkurransereglene blir fulgt.  Se spesielt punkt 7.5 og 8.7.

6.2. Båtføreren er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering. I alle andre spørsmål er fiskeskipper høyeste myndighet ombord.

6.3. Det skal hver fiskedag trekkes lodd om plasseringen ombord før fisket starter. På hvilken måte dette gjøres bestemmer arrangøren. Etter rådføring med deltakerne og båtfører, bestemmer fiskeskipper hvor på feltet det skal fiskes. Ved ulik oppfatning gjelder flertallsbestemmelsen. Ved stemmelikhet har fiskeskipper dobbeltstemme.

6.4. Fiskeskipper skal sjekke at alle deltakere har med godkjent flyte og /eller redningselement. Dersom en deltaker ikke har, eller ikke får lånt dette, skal vedkommende vises i land. Dette skal ikke føre til økonomisk belastning for arrangøren.                   

 1. Fiskeutstyr

7.1. Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre.

 

7.2. Det kan gis dispensasjon til å bruke motorisert snelle i helsemessige tilfeller der det er nødvendig for å kunne delta i fisket. Søknad om å få bruke motorisert snelle må sendes med begrunnelse til NHF ved innmelding til forbundet.

 

7.3. Takkel på hoved­stangen kan først settes på etter at man er kommet ombord, og det må fjernes før man går i land. Det er tillatt å ha med 2 reservestenger, men uten påsatt takkel.

 

7.4. Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn.  Levende agn er ikke tillatt, mark unntatt. Importert levende agn er ikke tillatt.

 

7.5. Det er tillatt å bruke pilk med trippelkrok og inntil 2 enkeltkroker, eller maks 3 enkeltkroker.

Dersom trippelkroken løsnes fra pilken, og man forlenger avstanden mellom pilk og krok med f.eks. snøre, sene, wire e.l. til mer enn 5 cm., blir pilken å betrakte som lodd. I slike tilfeller vil en trippelkrok telle som 3 (tre) enkeltkroker.

 

7.6. Det er tillatt å fiske med blyhode påfestet en shad eller agnfisk med en trippelkrok i halen.

Avstanden mellom blyhodets festeøye og trippelkrokens ende må ikke overstige shaddens/agnfiskens lengde. Trippelkroken teller da som en enkeltkrok i tillegg til eventuellt fastmontert enkeltkrok.

Uansett skal det aldri forekomme mer enn en trippelkrok og to enkeltkroker på et takle, ref pkt 7.4.

 

7.7. Arrangøren bestemmer/fastsetter minstevekt på pilk eller lodd. Fiskeskipperen skal etter samråd med de øvrige deltagerne ombord fastsette en øvre eller nedre vektgrense dersom forholdene krever det, dog ikke mindre enn den på forhånd annonserte fastsatte minstevekt.

7.8. Håv og klepp kan benyttes. Kleppkroker skal ha påmontert beskyttelse under opphold på land og ved ombordstigning.

 

7.9. Overarm kast er ikke tillatt.

 

7.10. Det er tillatt å bruke medbrakt agn.

 

 1. Fiskekonkurransen

8.1. Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:

 1. A) Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 2. B) Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 3. C) Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
 4. D) Senior fra det kalenderåret de fyller 65 år   

 

Deltagelse i seniorklassen for damer er frivillig og må varsles til NHF det kalenderåret de fyller 65 år.


Juniormedlemmer under 14 år kan kun delta i følge med foresatt. Alle deltagere ved NC arrangement må være registrert som medlem i NHF ved påmelding til festivalen. Unntak er hvis deltageren er medlem av et samarbeidende forbund. Innmelding kan gjøres via den lokale klubben eller direkte til forbundet som enkeltmedlem. Medlemsnummeret skal oppgis ved påmelding til konkurransen.

 

8.2. Lagkonkurranse for inntil 4 personer skal være obligatorisk og inkludert i påmeldingsavgift.

Arrangøren kan selv velge om de ønsker å ha andre lagkonkurranser.

 

8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.

8.4. Arrangøren skal påse at alle deltakere får samme effektive fisketid, og at ingen båter får fordeler, f.eks. ved større fart enn den toppfart som arrangøren bestemmer. Toppfarten settes til 8 knop fra utror og til fisket avsluttes, med mindre arrangøren bestemmer en annen toppfart. Grove brudd på denne regelen kan føre til disk.

 

8.5. Fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt område. Arrangøren skal om mulig sørge for at man har et alternativt fiskeområde i tilfelle dårlig vær. Deltakere som selv velger å bli på land mens festivalen avvikles har ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent. Ansvar for beslutning om avlysning av festival på grunn av dårlig vær påligger arrangementskomiteen og båtførerne i fellesskap.

  

8.6. Deltakerne skal selv sette agn på kroken og ta fisken av kroken. Det er tillatt å hjelpe hverandre ved vanskelige situasjoner og fiskeslag. Deltakerne har imidlertid anledning til å motta hjelp til klepping eller heving av fisk. Båt kan ikke kjøre etter flytende fisk.

 

8.7. All fisk skal bløgges eller registreres i takt med opptak og kroker fjernes før nytt utslipp. Fisken skal ikke ha brukket nakke. Deltager er selv ansvarlig for at fisken er over fastsatt minstemål før den bløgges/ registreres. Fisk måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Sporen kan spisses.

 

Dersom en deltager har undermåls fisk med til veiing skal den fjernes og hendelsen rapporteres til arrangøren. Samme regel gjelder for ubløgget fisk. Fisk skal veies inn uten krok eller andre fremmedlegemer.

 

8.8. Det bløgges etter instruks fra arrangør (ref pkt 1.2 n)

 

8.9. Levedyktig fisk kan slippes ut igjen i henhold til Fiskeidirektoratets gjeldende regler om minstemål.

 

8.10. Fisk fanget på vei opp etter signalisert avsluttet fisketid er tellende. Aktivt fiske etter signalisert avsluttet fisketid er ikke tillatt.

 

8.11. Deltakere som har kroket fisk innen fastsatt fisketid kan fortsette å lande fisken til den er om bord.    

Dersom en fisker (eller flere) får stor fisk på kroken, kan fiskeskipper beordre at andre fiskere skal ta inn sine liner. Disse fiskere skal deretter få tillagt tapt fisketid. 

 

8.12. Arrangøren velger selv hvordan fangsten skal fordeles, og dette skal opplyses i 

festivalannonsen.

         

 1. Protestkomitè

9.1. Protestkomitèn skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige deltakere.

Komitèen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben.                                   Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret.

Protestkomitéen er ment å fungere fra konkurransestart til endt premieutdeling.

9.2. En protest som ønskes behandlet av protestkomitéen skal være skriftlig. Protestkomitéen skal på eget initiativ opprette sak ved uønsket avvik/regelbrudd.

 

9.3. Gjelder saken et av komitéens medlemmer, trer ved­kommende ut av komitéen og nytt medlem oppnevnes. Alle parter og relevante vitner skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å gi sin versjon av saken før endelig beslutning tas.

 

9.4. Ved særdeles alvorlige brudd på konkurransereglene kan en deltaker diskvalifiseres av protestkomiteen. Diskvalifiseringen skal være skriftlig begrunnet og signert.

 

9.5. Protestkomitéens avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres.

 

Norgescupen i NHF.    

Norgescupen i NHF følger kalenderåret 1.jan. – 31.des.

Klubber tilsluttet NHF kan søke deltagelse i NHFs Norgescup (NC).

Søknad med ønsket festivaldato sendes styret innen senest 1. november.

Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av november. Styret er suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival-kollisjon, så lenge festivalene er skilt av nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 2 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra resten av landet.

Hver klubb kan arrangere 2 konkurransedager per år i Norgescupen, med mindre klubben skal arrangere Norgesmesterskap samme år. Det kan søkes forbundsstyret om ytterligere konkurransedager.

 

Kun NHF-medlemmer og medlemmer fra samarbeidende forbund kan delta i NC.

Alle deltagere ved NC arrangement må være registrert som medlem i NHF ved påmelding til festivalen. Unntak er hvis deltageren er medlem av et samarbeidende forbund. Innmelding kan gjøres via den lokale klubben eller direkte til forbundet som enkeltmedlem. Medlemsnummeret skal oppgis ved påmelding til konkurransen.

 

Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:

 1. A) Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 2. B) Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 3. C) Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
 4. D) Senior fra det kalenderåret de fyller 65 år 

 

Deltakelse i seniorklassen for damer er frivillig, og må varsles til NHF det kalenderåret de fyller 65 år.

 

Hver deltaker får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat.

Ved lik poengsum teller konkurranse nr. 6, 7 etc.

 

Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning:

Deltakerne får NC poeng beregnet etter følgende formel: Totalplassering + Klassevinner, delt på 2. Vinner får 100 poeng, nr. 2 får 99 poeng, nr. 3 får 98 poeng etc. både i klasse og totalplassering.

Eksempel:

Plass Deltaker Kg. Totalpoeng Klassepoeng Totalt Utregning
1 Herre 97 100 100 100 (100+100)/2
2 Senior 95 99 100 99,5 (100+99)/2
3 Dame 92 98 100 99 (100+98)/2

 

 Arrangørklubben er forpliktet til å sende fullstendige deltaker og resultatlister til forbundets kasserer, forbundets fører av NC listene og nettsideredaktør snarest mulig

(senest innen 7 dager) etter arrangementet.

 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte:

Herrer 15 premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 10 premier

Premiene blir delt ut under NM i Havfiske påfølgende år.  

Lagkonkurranse i Norgescupen: Det beste laget fra klubben i alle NC festivaler inngår i en nasjonal konkurranse som NHF resultatfører på hjemmesiden. Årets beste lag får et napp i et NC lag vandretrofè.

          

 

 Norgesmesterskapet

 

Norgesmesterskapet i Havfiske bør arrangeres over minst 2 (to) dager med 5 timers effektiv fisketid hver dag. NM inngår i Norgescupen med alle konkurransedager.

 

Klubber tilsluttet NHF kan søke om å få arrangere et Norgesmesterskap.

Søknader om å arrangere NM i Havfiske sendes forbundsstyret i god tid, minst 2 (to) måneder før generalforsamlingen året før. Styret behandler innkomne søknader og gir sin innstilling til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tildeler en medlemsklubb NM-arrangement. 

 

Er det innen søknadsfristens utløp ikke kommet inn søknad om å arrangere NM, kan generalforsamlingen tillate at et NM kan inngå som en del av et annet arrangement.

Dersom generalforsamlingen ikke har tildelt NM kan forbundsstyret i etterkant oppfordre en medlemsklubb til å arrangere NM.

 

Medlemmer av klubber tilsluttet NHF, individuelle medlemmer samt medlemmer av eventuelle samarbeidende forbund, kan delta i Norges­mester­skap­.

 

Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:

 1. A) Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 2. B)              Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 3. C) Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det de fyller 18 år.
 4. D) Senior fra det kalenderåret de fyller 65 år.

    

Deltakelse i seniorklassen for damer er frivillig, og må varsles til NHF det kalenderåret de fyller 65 år.

 

Laginndeling – inntil 4 deltakere pr. lag.

I Norgesmesterskap tillates bare rene klubblag uansett kjønn og alder. Det må være minst 3 (tre) deltakende lag for at Norgesmester kan kåres i lagkonkurransen.

 

I tillegg til de premier som arrangøren setter opp vil Norges Havfiskeforbund tildele de tre beste i hver klasse og de tre beste 4 mannslag en spesiell utmerkelse.

 

NHF vil tildele Norgesmester i juniorklassen gratis påmelding i det påfølgende NM.