Norges Havfiskeforbunds vedtekter

 

 

 

 

 

Revisjon nr. 10: på GF på Gardermoen 05. mars 2023

 

 • 1. Navn

Forbundets navn er Norges Havfiskeforbund. (Forkortet NHF)

 • 2. Formål

Forbundets formål er følgende:

 1. Å representere medlemsklubbenes interesser overfor andre utvalg, organer, yrkesgrupper m.m.
 2. Å arbeide for bevaring av havets ressurser.
 3. Å virke som et koordinerende og rådgivende organ klubbene imellom, samt arrangere fellesmøter. Forbundet skal også være behjelpelig med å stille foredragsholdere, løse oppgaver en enkelt klubb har vanskelig for å mestre på egen hånd, samt å hjelpe ved oppstart av nye klubber.
 4. Å stå som et organ som etter søknad kan tildele medlemsklubbene arrangementet av offisielle Norgesmesterskap, og i samarbeid med søsterorganisasjoner i Norden arrangere landskamper og nordiske mesterskap.
 5. Å koordinere de forskjellige klubbers fiskekonkurranser for å forsøke å unngå stevnekollisjoner.
 • 3. Styret

Forbundet ledes av et styre valgt av generalforsamlingen. Forbundsstyret skal bestå av 6 personer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • Styremedlem

Styrets medlemmer velges for 2 (to) år. Hvert år er 3 (tre) av styrets medlemmer på valg. Styrets medlemmer forplikter forbundet hver for seg etter forutgående styrevedtak. Forbundets regnskaper bør føres av en profesjonell regnskapsfører.

 • 4a. Styremøter

Forbundsstyret holder møter etter lederens bestemmelse, eller når minst 3 (tre) styremedlemmer ønsker det. Styret er beslutnings-dyktig når minst 3 (tre) styremedlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Sekretæren fører protokoll over styrets møter og er forbundets arkivar. Sammendrag fra styremøter legges fortløpende ut på NHFs hjemmesider.

 • 4b. Reisegodtgjørelser

Dersom styrets arbeidsbyrder krever overnatting av styrets tilreisende medlemmer, dekkes utgiftene ved overnatting av forbundet etter regning. Styremedlemmer som nytter offentlige transportmidler, får refundert reiseutgiftene etter rimeligste transportmåte. Også når et styremedlem i NHF opptrer på en generalforsamling som delegat for sin klubb, skal reiseutgifter og nødvendig hotellopphold dekkes av forbundet. Dersom dyrere transportmåte må velges, f.eks. på grunn av tidsnød, refunderes også denne. For bruk av eget transportmiddel (bil) gjelder satser i forhold til statens gjeldende regulativ.

 • 5. Medlemskap

Alle norske havfiskeklubber/-foreninger og havfiskegrupper kan bli medlem av Norges Havfiskeforbund. Klubber/foreninger og grupper med over 10 (ti) medlemmer kan være representert på NHF’s generalforsamling. Alle klubbens medlemmer skal meldes inn som A-medlemmer i NHF. Det er kun lov å være A-medlem av 1 (en) havfiskeklubb. Som medlem kan man delta for sin klubb på festivaler og Norgesmesterskapene. Det kan derimot gis anledning til å være medlem av andre klubber, men da som et B-medlem. Som B-medlem kan man bare delta på interne klubbturer. Det er også adgang til å tegne individuelt medlemskap, som gir fulle rettigheter, unntatt deltagelse i forbundets generalforsamling. Søkere om individuelt medlemskap skal først gjøres oppmerksom på eventuelle havfiskeklubber i vedkommendes distrikt.

Søknader om medlemskap undersøkes og avgjøres av forbundsstyret. Eventuell eksklusjon av en medlemsklubb eller et enkeltmedlem behandles av forbundsstyret, som legger sin innstilling fram for generalforsamlingen til endelig avgjørelse. Forbundsstyret kan etter egen vurdering suspendere en klubb eller et enkeltmedlem dog ikke for lengre tid enn fram til første generalforsamling.

Utmelding må skje skriftlig til styret.

Man kan bli æresmedlem i NHF på grunn av særlig fortjenstfull innsats i klubb og forbundsarbeid til fremme av havfiskesporten. Forslag rettes til forbundsstyret, som avgjør æresmedlemskapet. Et æresmedlem har alle rettigheter unntatt personlig stemmerett på generalforsamlingen, unntatt dersom vedkommende er delegat fra sin klubb.

 • Æresmedlem tildeles æresmerke og diplom fra NHF.
 • Æresmedlemmer er fritatt kontingent til NHF.
 • Æresmedlemmer inviteres til generalforsamling, men må selv dekke egne utgifter.

 

Styret kan tildele hederspris til medlemmer som har utøvd særdeles innsats for havfiskesporten.

 • Prisen deles ut som et hedersmerke i sølv.

 

 • 6. Kontingent

Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 28. februar. Kontingent- endringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) år. Kontingenten beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal ikke betales kontingent for juniorer. Medlemsfortegnelse med NHF-nummer, navn og klasse sendes til forbundet. Ved medlemstilgang etter denne dato betales kontingent til forbundet umiddelbart og ledsaget av korrigerte medlemslister slik at nye medlemmer får snarlige rettigheter i forbundet. Nye medlemmer innmeldt etter 01. september betaler halv kontingent. Foregående års medlemmer av NHF betaler full kontingent. Kontingent for inneværende år må være betalt for at klubben skal kunne delta på Generalforsamling.

 • 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er NHFs høyeste myndighet.

Vedtak i generalforsamlingen er bindende for medlemmene.

Generalforsamlingen søkes avviklet i forbindelse med lederkonferansen. Innkalling til generalforsamlingen skal skje med minst 4 (fire) ukers varsel. Med innkallingen skal følge:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap

(Hvis mulig revidert med revisors bemerkninger)

 1. Styrets forslag til budsjett med kommentarer
 2. Innkomne forslag med begrunnelse. Forslagene må formuleres som endring av eller tilføyelse til eksisterende regelverk. Dokumentet skal inneholde hele paragrafen og punktene “gammel tekst” og “ny tekst”, i tillegg til begrunnelse. Mal for formulering av endringsforslag finnes på NHF sin hjemmeside under fanen “skjemaer”.
 3. Dagsorden

Dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 1. Valg av 2 (to) til å undertegne protokollen
 2. Styrets beretning
 3. Regnskap
 4. Kontingenter og arrangementsavgift
 5. Innkomne forslag; Her inkluderes vedtektsendringer, endringer i felles fiskeregler og søknader om tildeling av Norgesmesterskap, samt eventuelle ekskluderinger. Disse må være styret i hende minst 2 (to) måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan gjøre tillegg eller endringer i innkomne forslag, dersom de mener at forslaget har feil, slik som f.eks. skrivefeil eller at forslaget ikke klart nok definerer hva som er intensjonen. Det forutsettes at forslagsstiller er enig i dette. Dersom et forslag blir vedtatt og dette har konsekvenser for andre vedtekter eller regler, bør generalforsamlingen foreta justeringer på de vedtekter eller regler som blir berørt av det nye vedtaket.
 6. Budsjett
 7. Valg av styremedlemmer og komiteer.

Sammensetning av NHFs styre skal være at ingen klubb skal ha flere enn 2 (to) representanter i forbundsstyret.

Valg av 1 (en) revisorer og 1 (ett) varamedlem. (Revisoren har rapportplikt).

Valg av 3 (tre) medlemmer til valgkomiteen. (Velges fra 3 (tre) forskjellige klubber som ikke er representert i styret).

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemsklubbene ønsker det. Ønsker en eller flere klubber å fremme saker for en ekstraordinær generalforsamling, skal anmodningen om dette sendes til forbundsstyret. Dette styre skal belyse saken og i tvistemål gi de berørte parter anledning til å uttale seg. Styret sender sakslisten, de tilhørende dokumenter og sin egen innstilling til forbundets medlemsklubber for avstemning. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendes av forbundsstyret med minst 2 (to) ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som står i innkallingen.

 • 9. Delegater til generalforsamlingen

Medlemsklubber/foreninger og grupper kan sende følgende antall delegater:

 • Inntil 10 (ti) medlemmer: Ingen delegater. (Kfr. § 5).
 • 10 – 25 medlemmer: 1 delegat.
 • 26 – 40 medlemmer: 2 delegater.
 • Over 40 medlemmer: 3 delegater.

Grunnlaget for beregning av delegater er klubbenes/foreningenes medlemstall pr. 31.12. året før general-forsamlingen. Forbundets styre møter på generalforsamlingen og har en felles stemme. Dette gjelder også for ekstraordinær generalforsamling.

Forbundet dekker nødvendig kost og losji for ett delegat i forbindelse med GF/LK.

 • 10. Stemmerett

Hver delegat har en stemme. Unnlater en medlemsklubb å sende delegater, mister klubben stemmerett ved angjeldende generalforsamling. Det er tillatt at et delegat fra en klubb, med fullmakt fra klubbens styre, kan stemme for resterende, ikke fram­møtte, delegater fra gjeldende klubb.

 • 11A. Søknad om Norgesmesterskap

Søknad om å arrangere Norgesmesterskap må være sendt forbundsstyret i god tid, minst 2 (to) måneder før generalforsamlingen året før. Søknaden må inneholde alle nødvendige opplysninger om arrangementet: båter, tidspunkt, innkvartering, priser, premier etc. Søknader om å få arrangere Norgesmesterskap sendes innen fastsatt tidsfrist til forbundsstyret, som behandler alle søknader.

Norgesmesterskap har fortrinnsrett overfor andre festivaler/norgescupstevner. Innstilling fra styret legges fram for generalforsamlingen, som ved avstemning avgjør hvem som skal ha arrangementet. Klubber som ligger slik til at de ikke kan tilby fullgode fiskemuligheter, kan søke om Norgesmesterskapet i samarbeid med andre klubber som ligger høveligere til. Søkeren må imidlertid stå alene som ansvarlig arrangør.

 • 11B. Arrangementsavgift til NHF

Arrangøren skal betale fastsatt avgift kr.35,- per deltager per NC konkurranse til NHF senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført. Resultatet skal sendes forbundsstyret via “felles-mail styret” senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført. Det skal ikke betales arrangementsavgift for juniormedlemmer, hvor juniordeltakelse er gratis.
Vedtaket er gyldig fra 10.03.2019

 

 • 12. Vervestøtte

Klubber tilsluttet NHF kan søke forbundet om vervestøtte i forbindelse med arrangementer som bidrar til rekruttering av nye medlemmer til klubben/ NHF. Forbundsstyret disponerer et fond hvorfra vervestøtten utbetales. Eventuell utbetaling av vervestøtte skjer i etterkant av arrangementet. Søknad om vervestøtte med dokumentasjon av utgifter må sendes forbundet innen 1. desember året før. Styret vil på desembermøtet gå gjennom alle innsendte søknader, og på bakgrunn av disse avgjøre fordeling av støtten.

 • 13. Beslutningsprosess

Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Endringer i eller tilføyelser til vedtektene og felles fiskeregler krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. NHFs styre skal kun ha 1 (en) tellende stemme ved votering.

 • 14. Oppløsning av forbundet

Beslutning om å oppløse forbundet kan bare tas på en generalforsamling hvor minst 2/3 av medlemsklubbene er til stede. Det kreves 3/4 flertall for oppløsning av forbundet. Hvis generalforsamlingen ikke er vedtaks dyktig, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdyktig uten hensyn til forannevnte bestemmelser om kvalifisert flertall. I tilfelle forbundet oppløses, tilfaller dets midler formål som tilgodeser sportslig havfiske etter det sittende styrets bestemmelse.

 

________________________________________ SP ___________________________________________