Sammendrag av referat fra styremøte 08.06.18

Sted: Hummeren Hotell, Tananger
Tilstede: Roar Sandvoll, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og Carl Stiegler
Ikke tilstede: Kristian Waage

Saker:
Referat fra forrige styremøte
Referatet fra styremøtet i Tananger 13-14.01.18 og ledersamlingen ble gjennomgått og diskutert.
Styreleder har siden LK utarbeidet en HMS plan til bruk ved NC festivaler. Denne ligger under fanen
“Skjemaer” på forbundets hjemmeside. Styret oppfordrer alle arrangørklubber til å benytte seg av
denne.

Post ut og inn
1. Mail fra Mattilsynet angående møte om fritidsfiske i sjø
Styreleder mottok mail fra mattilsynet med invitasjon om et møte på Gardermoen 05.09.18
angående sports- og fritidsfiske i sjø. Det ble enighet om at styremedlem Carl Stiegler og
kasserer Richard Sjursen representerer NHF på møtet.
2. Mail fra Kristian Waage (Harstad HK) angående NM 2019
Styret mottok mail fra Kristian Waage 29.04.18, med informasjon om at NM 2019, som
arrangeres av Harstad HK, vil bli avholdt 02. og 03. august.
3. Mail fra Tromsø HK angående Sommarøyfestivalen 2017
Styreleder mottok 29.04.18 mail fra Tromsø HK, med en redegjørelse for hvorfor klubben
ikke ønsker å arrangere festival i 2018. Det ble informert om at de under festivalen i 2017
opplevde flere negative og sure tilbakemeldinger fra enkelte deltakere på festivalen. Dette
gjaldt blant annet det faktum at en måtte kjøre 7-8 minutter til sted for utror, med det følge
at ikke alle kunne drikke alkohol før en kjørte bort om kvelden …

Styret ble også informert om at det var to personer som var overstadig beruset under
premieutdelingen, og som etter å ha opptrådd sanseløst og ytret fornærmende utspill mot
arrangementskomiteen, ble bortvist fra lokalet. Det ble også ytret negative kommentarer til
arrangementet under premieutdelingen, og generelt satt arrangøren igjen med et inntrykk
av lite takknemlighet ovenfor den store innsatsen som klubbens arrangementskomité la ned
i forbindelse med festivalen.
På bakgrunn av den negative stemningen arrangørklubben opplevde etter festivalen i 2017,
var motivasjonen for å arrangere festival i 2018 dessverre svert dårlig.
Styret i NHF ser svært alvorlig på informasjonen Tromsø HK kommer med, og synes det er
veldig trist at festivaldeltakere skal oppføre seg på en slik uakseptabel måte overfor
arrangørklubben. Nok en gang viser det seg at stort alkoholinntak under premieutdeling og
festivalaftener setter en demper for stemningen for andre frammøtte. Styret oppfordrer på
det sterkeste alle sine medlemmer som deltar på NC festivaler om å være fornuftige når det
gjelder inntak av alkohol ved premieutdelinger, festivalaftener og andre sosiale tilstelninger
i forbindelse med arrangementene. I de fleste tilfeller er det mindreårige (og andre som
ønsker en hyggelig kveld) tilstede, og personer i sanseløs og alkoholpåvirket tilstand hører
ikke hjemme under slike forhold!
Styreleder har besvart mailen.
4. Mail fra Kjell Oldeide (Nordfjord HK) angående makrellstørjefisket
Styret mottok 15.05.18 mail fra Kjell Oldeide, der det ble informert om at
Havforskningsinstituttet har utlyst et prosjekt angående konsesjoner til fiske av
makrellstørje med stang. Instituttet søker etter fiskere til å fange størje med stang med
påfølgende merking og prøvetaking av individene. Det søkes også om
samarbeidsorganisasjoner i tilknytning til dette arbeidet.
Styreleder har svart på mailen, og temaet ble tatt opp på styremøtet.
5. Mail fra Thomas Løland (Ski HK) angående medlem som ikke var registrert i
medlemsregisteret
Styret mottok 29.05.18 mail fra Thoma Løland (Ski HK) om at et nylig innregistrert medlem i
Ski HK ikke lå i medlemslisten på hjemmesiden til NHF over forbundets medlemmer.
Webansvarlig har rettet feilen, og medlemmet ligger nå ute under Ski sine medlemmer på
hjemmesiden.
6. Mail fra NNHF angående samarbeid mellom NHF og NNHF
Styreleder mottok 08.06.18 mail fra Frode Lerstein angående formalisering av en eventuell
samarbeidsavtale mellom NHF og Nord Norsk Havfiskeforbund (NNHF). Styreleder besvarte
mailen 10.06.18, og informerte om at temaet tas opp på neste styremøte, og en konklusjon
vil presenteres på LK/ GF i mars 2019.

Økonomi
Forbundets kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets økonomiske status per 08.06.18.
Sjursen kunne informere om at en nedadgående medlemsmasse påvirker økonomien.
Styreleder ønsker en ny økonomirapport innen 30.09.18.
Status prøvefiske etter tunfisk
Havforskningsinstituttet (HI) utlyste 15.05.18 en søknad for fiske etter 20 makrellstørjer med stang
langs vestlandskysten, med påfølgende merking av individene. HI søkte også etter representanter
fra en fiskeorganisasjon som kan fungere som mellomledd mellom stangfiskere og forskere og
hjelpe med informasjonsarbeid. Informasjon om prosjektet kan ses på web:
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/mai/hi-soker-stangfiskere.
Styret er blitt informert om at Bergen HFF har meldt inn to båter til fisket, og det ryktes at rundt
100 båter har søkt om å delta i prosjektet. Roar Hermansen (Bergen HFF) og Kjell Oldeide
(Nordfjord HK) har engasjert seg i saken.
Styret ser ikke for seg å engasjere NHF som samarbeidsorganisasjon.
Ålesund HK, leder ønsker å gjøre et stykke arbeid
Styret ønsker å lufte interessen for starte opp Ålesund HK igjen. Det ble enighet om at styreleder
tar kontakt med forhenværende medlemmer i klubben angående dette, og hvis det viser seg å være
interesse for å gjenstarte klubben, vil Styreleder reise opp på en dagstur til Ålesund for å holde et
møte med dem det gjelder.
Sommerøya 2017, Tromsø HK
Saken ble diskutert under posten "Post inn/ut"
Eventuelt
Styregodtgjørelser
Det ble en diskusjon rundt hva forbundet dekker av overnatting, transport etc. for styrets
medlemmer under styremøter og GF. Styret ønsker å få nedfelt i et dokument hva som dekkes av
NHF i forbindelse med utgifter i forbindelse med styremøter, GF og LK, og vil endre satsene for
kjøregodtgjørelse på neste generalforsamling.
Det ble enighet om at kasserer legger fram et forslag til et økonomireglement som presenteres for
styret på neste styremøte.

Fullmakt på GF?
Styret diskuterte om det skulle fremmes et forslag om å tillate delegater til GF å ha med seg
fullmakt fra andre klubber, slik at flere klubber ble representert i forsamlingen. Det ble også
diskutert rimelige alternativer til Hummeren Hotell vedrørende arrangering av GF og LK i framtiden.
Det ble ikke kommet til noen konklusjon i saken.

Neste styremøte avholdes i januar 2019, sted og tid er foreløpig ikke fastsatt.

Hilde Skiffard,
Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg