Sammendrag av referat fra styremøte 15.10.21

 

 

 

Sammendrag av referat fra styremøte 15.10.21

 

Sted: Holmestrand Fjordhotell, Holmestrand

Tid: 18.40 – 21.30

Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Håkon Taranger.

 

Styremøtet ble avholdt i forbindelse med NM i havfiske 2021 i Holmestrand.

 

Saker:

 

 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Arendal 23-24.01.21 ble gjennomgått og diskutert.

 

Styret ønsker ikke å lage en varsellyd for mobiltelefon når det legges ut oppdateringer slik som nyhetsbrev og NC oppdateringer på hjemmesiden, da det ikke anses som nødvendig.

 

Sekretær skulle etter sist styremøte sende bilder til webansvarlig som kan brukes som rullering på hjemmesiden. Dette er gått i glemmeboken, og sekretær ser til at dette blir gjort innen rimelig tid. Webansvarlig må oppdatere hjemmesiden med liste over lag i NC, samt legge inn Walter Søyland på listen over forbundets æresmedlemmer.

 

 1. Post ut og inn

 

11.02.21 – Mail fra NHF til styreledere fra forbundets klubber

Styret sendte 11.02.21 mail til styreleder fra forbundets klubber med informasjon om at GF/LK flyttes til 8-9 mai 2021, og at det legges opp til et fysisk møte i Stavanger.

Videre informeres det om at det er opp til klubbene å velge om de vil avholde NC festival så lenge krav til smittevern er opprettholdt. Hvis det skulle vise seg at deler av landet blir stengt ned slik at ikke alle kan delta, vil festivalen ikke telle i NC.

 

16.02.21 – Mail fra Oslo HK angående avlysning av Holmestrandfestivalen

Styret mottok 16.02.21 mail fra Oslo HK med informasjon om at Holmestrandsfestivalen utsettes. Hvis NM på Mausund blir avlyst, vil det avholdes NM i Holmestrand på ny dato.

 

24.02.21 – Mail fra SDSFC angående “Sølvknurren”

Styreleder Are Andersen, Sekretær Hilde Skiffard og styremedlem Håkon Taranger mottok mail fra SDSFC 24.02.21, med forespørsel om hjelp til å finne fram vinnere av” Sølvknurren” på alle Tanangerfestivalene.

Styreleder Are Andersen og Håkon Taranger besvarte mailen 25.02.21.

 

03.03.21 – Mail fra forhenværende medlem av Akershus HK angående Akershus HK

Styreleder Are Andersen mottok 03.03.21 mail fra et forhenværende medlem av Akershus HK, med bekreftelse på at klubben er lagt ned som følge av dårlig økonomi, lavt medlemsantall og lite festivaldeltakelse blant medlemmene.

Andersen har besvart mailen.

 

06.05.21 – Mail fra styret til klubbledere angående avstemning av endringsforslag

Styret sendte 06.05.21 ut mail med digital avstemning av konkurransereglene til styreledere i alle klubbene tilsluttet NHF. Det ble sendt med 2 vedlegg; ett over de 12 endringsforslagene som skal stemmes over med gammel og ny tekst, samt et skjema der det fylles inn klubbens stemmer. Det er mulig å stemme for, mot eller blankt. Innleveringsfrist ble satt til 20.05.21.

09.05.21 – Mail fra SDSFC angående Tanangerfestivalen-21

Styret mottok 09.05.21 mail fra SDSFC med informasjon om at tanangerfestivalen, som skulle vært avholdt, er foreløpig utsatt på ubestemt tid (mulig avlyses) på grunn av strenge koronatiltak i Stavangerregionen.

 

20.06.21 – Mail fra Oslo HK angående registrering av medlem i feil klasse i NHF

Styret mottok 20.06.21 mail fra Oslo HK, som kunne informere om at en av deres medlemmer  fortsatt er registrert i herreklassen til tross for at vedkommende fylte 60 år i mars, og dermed burde vært gått over i seniorklassen.

Kasserer Richard Sjursen fikk rettet listene, slik at vedkommende nå er registrert i seniorklassen.

 

02.07.21 – Mail fra NHF til ledere angående Holmestrand

Styret i NHF sendte 02.07.21 ut mail til styreledere i klubbene tilsluttet NHF med korrespondansen mellom styret i NHF og Oslo HK i etterkant av festivalen i Holmestrand i 2020. Dette ble gjort etter ønske fra Leder i SDSFC og med samtykke fra Leder i Oslo HK,  og Styret i NHF. Styret i NHF håper at dette kan hjelpe til å lukke et konfliktfylt kapittel og at vi kan gå videre med fokus på vennskap, fiskekonkurranser og gode opplevelser.

 

 23.08.21 – Mail fra Oslo HK med informasjon om NM i Holmestrand

Styret i NHF mottok 18.07.21 mail fra Oslo HK, med informasjon om NM i Holmestrand 16. og 17.10.21 som kan legges ut på NHF sin hjemmeside og facebookside.

Webansvarlig Håkon Taranger la informasjonen ut på hjemmesiden 24.08.21.

 

15.09.21 – Mail fra Oslo HK med invitasjon til jubileumsmiddag

Styret i NHF mottok 15.09.21 mail fra Oslo HK, med invitasjon til jubileumsmiddag på Quality Hotell 33 i Oslo 13.11.21 i anledning Oslo HK sitt 50 års jubileum. Invitasjonen ble sendt ut il styret i NHF og Trondheim HK samt ledere i fiskeklubbene i hele Norge.

 

 1. Norgescupen 2021

 

På grunn av koronavirussituasjonen og uforutsigbare restriksjoner i samfunnet i forhold til begrensninger på menneskemengder og reiserestriksjoner, ble det også i 2021 vanskelig å avholde en normal terminliste i norgescupen. Forbundet kunngjorde tidlig på året at de levde i håpet om at situasjonen skulle bedre seg, og la opp til at festivalen kunne avholdes så sant myndighetenes råd og begrensninger ble overholdt. Det ble også presisert at festivaler som ble avholdt der ikke hele medlemsmassen kunne delta som følge av lokale utreiserestriksjoner o.l., ikke ville telle i norgescupen.

 

Det viste seg at smittesituasjonen ikke bedret seg utover våren og forsommeren, og de oppsatte festivalene ble avlyst eller utsatt på løpende bånd til datoer på høsten. Heldigvis ble det fart i vaksineringen i løpet av sommeren, og anbefalingene som omhandlet samling av mennesker og reiserestriksjoner ble etter hvert oppløst. Samfunnet ble åpnet opp for fullt den 25.09.21, og styret i NHF ser framover mot høstens festivaler og et normalt 2022 med en etterlengtet generalforsamling og en normal norgescup.

 

I utgangspunktet var det lagt opp til 13 NC festivaler med 28 konkurransedager i 2021.

På grunn av situasjonen rundt Covid 19, ble flere festivaler flyttet fra våren til høsten (Karmøyfestivalene (Nordvegen HK), Holmestrandfestivalene (Oslo HK) og Grensenappet (Fredrikshald HK) eller avlyst (Tanangerfestivalen (SDSFC), Mausundfestivalen (Trondheim HK/ Oslo HK), Trondheimsfestivalen (Trondheim HK) og Botne Havfiskefestival (Botne HK)). Dette medførte at det i 2021 ble avholdt 9 festivaler fordelt på 16 konkurransedager.

 

NM, som opprinnelig skulle vært avholdt på Mausund i regi av Oslo HK den 09-10.07.21, ble flyttet til festivalen i Holmestrand 16-17.10.21.

 

 1. GF/LK 2021

 

Første halvdel av 2021 var i stor grad preget av koronavirus situasjonen i samfunnet. Det var lokale og regionale nedstengninger og tiltak som ikke kunne forutses. I utgangspunktet la NHF opp til å avholde GF i mars i Stavanger. Da en regional nedstengning satt en stopper for dette, ble arrangementet flyttet til 08-09.05.21, og videre til 05-06.06.21.

 

Da smittetallene imidlertid fortsatt var høye, og tiltakene med begrensninger i antall personer som samles, samt restriksjoner angående samling av folk fra ulike kommuner vedvarte, ble det 12. mai kunngjort at GF/LK for 2021 avlyses. Alternativet ville vært å flytte arrangementet til høsten, men der var allerede helgene fullbooket med festivaler som var utsatt. Det ble også tydelig kommunisert at et digitalt møte ikke var ønskelig blant majoriteten av klubbene.

 

 1. Valg 2021

 

Da det ikke var mulig å avholde en fysisk GF/LK i 2021, besluttet styret at valg av styremedlemmer i forbundsstyret skulle foregå digitalt, ved at valgkomitéens innstilling skulle legges ut på hjemmesiden. Det ville bli lagt ut en frist til klubbene for å komme med tilbakemelding til komiteen om innstillingen støttes eller om en har andre forslag.

Valgkomiteens innstilling ble publisert på hjemmesiden 27.06.21, med frist for å foreslå endringer innen 23.07.21.

 

Etter at innlegget ble publisert, fikk styret fra flere av forbundets klubber for ikke å vente med valget til et fysisk GF i 2022. Styret tok kritikken til etterretning, og kunngjorde at valget utsettes til en kan avholde et fysisk møte i 2022.

 

 1. Digital avstemning av konkurransereglene

 

Styret ønsket å få på plass avstemning over endringsforslag til konkurransereglene før den første NC festivalen i 2021 ble avholdt, og spurte klubbene hva deres holdning til en digital avstemning var. Flesteparten av klubbene var positive til en slik avstemning.

 

Styret sendte 06.05.21 ut mail med digital avstemning av konkurransereglene til styreledere i alle klubbene tilsluttet NHF. Det ble sendt med 2 vedlegg; ett over de 12 endringsforslagene som skulle stemmes over med gammel og ny tekst, samt et skjema der det skulle fylles inn klubbens stemmer. Det var mulig å stemme for, mot eller blankt. Innleveringsfrist ble først satt til 20.05.21, men senere utsatt til 31.05.21.

 

 1. Resultat fra digital avstemning av innkomne forslag til Generalforsamling 2021

 

Det ble registrert 30 stemmer, der 4 stemte blankt. Konkurransereglene ble stemt over med 2/3 flertall, der 26 tellende stemmer betød 18 stemmer for å få flertall.

 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 – 8)

Forslag til ny tekst:

8) vekt/poengsystem, båtpoeng

For: 23 stemmer Mot: 3 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 – nytt underpunkt 16)

Forslag til ny tekst:

1.2 – 16) fordeling av fangst

For: 23 stemmer Mot: 3 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 3.1

Forslag til ny tekst:

 1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til punkt 1.
 2. Arrangøren skal påse at NHF fiskeregler blir fulgt.
 3. Arrangøren kan sette en øvre grense for antall deltagere NC konkurranse på 75 (100) personer.
 4. Arrangøren kan ikke sette en øvre grense for antall deltagere i NM.
 5. Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det.

For: 19 stemmer Mot: 7 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 4.1

Forslag til ny tekst:

4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med og følge gjeldende regelverk fra Norges Havfiskeforbund. Regelbrudd kan medføre diskvalifikasjon.

For: 17 stemmer Mot: 9 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget ikke vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 8.3

Forslag til ny tekst:

8.3. Fiske skal foregå fra drivende båt.

Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter. Det er heller ikke lov å bruke anker, dregg, GPS styrt baugpropell eller DP (Dynamisk Posisjonering) system. Drivanker/mesan kan benyttes.

For: 18 stemmer Mot: 8 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.12

Forslag til ny tekst:

8.12.  Arrangøren velger selv hvordan fangsten skal fordeles, og dette skal opplyses i

festivalannonsen.

For: 19 stemmer Mot: 7 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt.8, nytt underpunkt 8.13

Forslag til ny tekst:

8.13.  Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin

norgescupfestival. Forbundsstyret godkjenner det endelige antall før annonsen publiseres.

For: 14 stemmer Mot: 12 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget ikke vedtatt.

 

Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt.8, nytt underpunkt 8.13

Forslag til ny tekst:

8.13.  Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin

norgescupfestival. Forbundsstyret godkjenner det endelige antall før annonsen publiseres.

For: 16 stemmer Mot: 10 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget ikke vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 9.1

Forslag til ny tekst:

9.1. Protestkomitéen skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige deltagere. Komitéen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben.
Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret.

Protestkomitéen er ment å fungere fra konkurransestart til endt premieutdeling.

For: 19 stemmer Mot: 7 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 9.2

Forslag til ny tekst:

9.2 En protest som ønskes behandlet av protestkomitéen skal være skriftlig. Protestkomitéen skal på eget initiativ opprette sak ved uønsket avvik/regelbrudd.

For: 21 stemmer Mot: 5 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 9.2

Forslag til ny tekst:

9.3. Gjelder protesten ett av komitéens medlemmer, trer vedkommende ut av komitéen og nytt medlem oppnevnes. Alle parter og relevante vitner skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å gi sin versjon av saken før endelig beslutning tas.

For: 22 stemmer Mot: 4 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 

Endringsforslag fra SDSFC – Konkurransereglene pkt. 9.5

Forslag til ny tekst:

9.5. Protestkomitéens avgjørelse kan ankes til Forbundsstyret. Neste og siste instans vil være LK/GF.

For: 21 stemmer Mot: 5 stemmer Blank: 4 stemmer

Forslaget vedtatt.

 1. Status medlemmer i NHF 2021

 

Medlemsmassen per 15.10.21 var på 465 personer, noe som er en nedgang fra foregående år. Nedgangen skyldes blant annet situasjonen rundt Covid 19, som førte til redusert aktivitet i havfiskemiljøet.

 

 1. Norgescupen 2022

 

Etter en rask gjennomgang av klubber som kan være aktuelle til å avholde NC festival i 2022, kom styret fram til at det sannsynligvis blir minst 19 festivaldager i 2022.

 

 1. Premiering Norgescupen

 

Styret ønsker å ta opp på LK i 2022 hvorvidt medlemmene i forbundet er interessert i at NHF sponser topp 3 premieringen i NC festivalene med en gave, dette kan fks. være en kopp med NHF sin logo, et merke e.l.

 

 1. Tid/ Sted for GF og LK 2022

 

Styret satt dato for LK/ GF 2022 til 05-06.03.2022.

Sted fastsettes senere.

 

 1. Forberedelser til NC utdeling 2021

 

Styret v/ styreleder Are Andersen og sekretær Hilde Skiffard sto for utdeling av NC plaketter og gavepremier til vinnere av NC 2020 i forbindelse med middagen på båthuset i Holmestrand 16.10.21.

 

 

Dato for neste styremøte ble satt til 15-16.01.2022, og møtet vil bli avholdt i Arendal.

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Reminder

Minner om påmeldingsfrist 13 februar til Generalforsamling. Det er fremdeles flere klubber som ikke har svart.

Les videre »

Julehilsen

Kjære Havfiskevenner I en travel tid nå før jul vil jeg skrive noen ord til ettertanke fra året vi snart legger bak oss. Vi i

Les videre »