Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19

Sammendrag av referat fra styremøte 19-20.01.19
Sted: Hummeren Hotell, Tananger
Tid: 10.30 – 17.00 og 10.30 – 13.00
Tilstede: Roar Sandvoll, Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Carl Stiegler.
Ikke tilstede : Kristian Waage
Saker:
Referat fra forrige styremøte
Referatet fra styremøtet på i Tananger 08.06.18 ble gjennomgått og diskutert.
Styret diskuterte mailen fra NNHF nevnt i forrige referat, og ble enig om at hvis
flertallet av klubbene i NHF ønsker samarbeid med NNHF, må styret pålegges et arbeidsoppdrag
med NNHF som presenteres på GF 2020.
Post ut og inn
1. Mail fra Geir Solland, Formann EFSA Norge, via Leif Nygård (Torungen HK) angående
bortgang av medlem
Styret mottok videresendt mail Geir Solland 20.06 med informasjon om at tidligere formann
i EFSA Norge John Erik Roth var gått bort 18.06. Roth var medlem i Nord Jæren HK og SDSFC,
og han var i en periode redaktør av Havfiskeren. Han kunne også informere om at
lifemember i EFSA, Arne Martin Tysse også var gått bort to dager tidligere. Tysse var
medlem av Haugesund HK .
2. Mail fra Steinar Johnsen (mattilsynet) med invitasjon til dialogmøte om fang og slipp av
marin fisk
Styreleder mottok 20.06 mail fra Steinar Johnsen (Mattilsynet), med invitasjon til
dialogmøte om fang og slipp av marin fisk 05.06 på Gardermoen. Carl Stiegler (Båstad HK) og
Roar Sandvoll (SDSFC) deltok på møtet som representant for NHF. Referat fra møtet ble lagt
ut på hjemmesiden 29.09.18.

3. Mail fra Karstein Møkkelgjerd (Oslo HK) angående feil navn i medlemslistene
Sekretær mottok 13.08.18 mail fra Karstein Møkkelgjerd (Oslo Hk) med informasjon om at
etternavnet hans var stavet feil i forbundets medlemsregister. Mailen ble videresendt
webansvarlig og kasserer i Oslo HK, og feilen er rettet opp.
4. Mail fra David Westby (Sarpsborg HK) angående innsending av evalueringsskjema
Sekretær mottok 27.08.18 mail fra David Westby (Sarpsborg HK), der det ble stilt spørsmål
om det var nødvendig å sende inn evalueringsskjema til NHF etter avholdt festival. Sekretær
har besvart mailen, og informert om at dette ikke var nødvendig. Evalueringsskjema er i
hovedsak ment som et redskap for klubben selv for å eventuelt forbedre framtidige
festivaler.
5. Mail fra Geir Tveit (Nordvegen HK) med innspill til Lederkonferansen.
Styret mottok 30.11.18 mail fra Geir Tveit (Nordvegen HK) med innspill til LK i mars 2019.
Innspillene gjelder diskusjoner rundt firemannslag og kostnad ved deltakelse i NC vs. å
oppnå god plassering totalt. Innspillene vil bli presentert på LK 09.03.19.
6. Mail fra Lars Hellum (Oslo HK) angående informasjon om Mausundfestivalen 2019
Styret mottok 06.12.18 mail fra Lars Hellum (Oslo HK) med forespørsel om å få publisere et
skriv på NHF sin hjemmeside, der det opplyses om at Oslo HK ikke vil delta som arrangør av
Mausundfestivalen i 2019 – "styret i Oslo HK har blitt enig om at hvis vi skal arrangere
festival på Mausund, så må den telle i Norgescupen. Styret ser seg derfor nødt til å bryte
samarbeidet med THK i forbindelse med Mausundfestivalen".
Styret diskuterte skrivet, og etter en endring i ordlyden, ble skrivet ble publisert på
hjemmesiden 06.12.18.
7. Mail fra Per Moen (Båstad HK) med link til "Fisk deg glad"
Styret mottok mail fra Per Moen (Båstad HK) 29.12.18 med link til bladet "Fisk deg glad",
som omhandler aktivitetene til Båstad HK i 2018.
Styret takker så mye, og gleder seg til å lese om klubbens bedrifter!
8. Mail fra Gjensidige angående forsikringsbehovet til NHF
Styreleder mottok 16.01.19 mail fra Gjensidige forsikring med spørsmål om behov for
endringer i forsikringsbehovet, og om forbundet ønsker en ansvarsforsikring. Styreleder har
sendt mail der det bes om et prisoverslag. Kasserer undersøker hva og hvor forsikringen
gjelder.
Saker til Lederkonferansen 2017
Styret har mottatt noen få saker fra klubbene til LK.

Styret legger selv frem noen saker til informasjon og diskusjon. Nærmere informasjon om disse
finnes i den fullstendige innkallingen til LK/GF 2019.
Innkomne forslag til Generalforsamling 2019
Styret har mottatt 2 forslag til GF 2019:
Båstad HK – Endringsforslag vedtektene § 6. Kontingent
Båstad HK – Endringsforslag vedtektene § 11B. Arrangementsavgift fra NHF
Styrets forslag til Generalforsamling 2019
Styret vil legge fram 10 forslag til avstemning på GF 2019:
Endringsforslag Vedtektene § 4b. Reisegodtgjørelser, fjerning av tekst
Endringsforslag vedtektene § 6. Kontingent – innbetalingsfrist
Endringsforslag Vedtektene § 9. Delegater til generalforsamlingen
Konkurransereglene 1.2 – 9. informasjon angående bruk av GPS
Konkurransereglene 1.2 – 15. refusjon av utgifter, fjerning av underpunkt
Nytt underpunkt 3.19 – Tilbakebetaling av utgifter ved avlysning av festival
Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.3 – Bruk av DP (Dynamisk Posisjonering) system
Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.3 – Drivanker
Forslag til ny tekst Norgescupen NHF sammendrag – Lagkonkurranse i NC
Konkurransereglene, Norgescup Sammendrag, NC poengberegning – Ny metode

NC 2019

Styret har mottatt søknader fra 11 klubber som ønsker å arrangere NC-festival i 2019. Totalt vil det
bli 21 konkurransedager.
Regnskap for 2018
Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets regnskap for 2018.
Regnskapet viste et årsresultat på kr. -33 077,02
Resultatet skyldes svikt i sponsorstøtte og medlemsantall, med medfølgende nedgang i innbetalt
kontingent og festivalavgift.

Budsjett for 2019
Styret har laget forbundets budsjett for 2019.
Budsjettet for 2019 ble satt opp som et plussbudsjett med et årsresultat på 4500,-
Forslag til nye æresmedlemmer/ hederstegn
Styret har ikke mottatt forslag til nye æresmedlemmer/ hederstegn for 2019.
Årsrapport v/forbundsleder
Styreleder gikk igjennom årsberetningen for 2018 med styret.
Eventuelt
Manglende info i NM annonsen for 2019
Det ble påpekt at NM annonsen ikke inneholder informasjon om det blir poeng – eller vektfiske.
Styremedlem Kristian Waage (Harstad HK) kan informere om at det er rent vektfiske.
NC annonser 2019 på hjemmesiden
Hjemmesideansvarlig Carl Stiegler kunne informere om at annonsene for alle festivalene i 2019 er
lagt ut på NHF`s hjemmeside per 20.01.2019.
Oppdatering av hjemmesiden
Hjemmesiden må oppdateres med resultater for NM 2018 og NC 2018 under fanen "Historikk".

Neste styremøte avholdes 09.03.19, i forbindelse med LK/GF i Tananger.

Hilde Skiffard,
Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg