Sammendrag av referat fra styremøte 21.10.2017

 

Sted: Holmestrand Fjordhotell, Holmestrand

Tid: 17.00 – 22.30

Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og Kristian Waage.

 

Saker:

 

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Referatet fra styremøtet helgen 13. – 15.01.2017 ble gjennomgått og diskutert.

Siden sist styremøte har NHF blitt registrert i grasrotandelen, og dette vil bli publisert på hjemmesiden. Sjursen kontakter Carl Stiegler angående dette.

Forbundet har inngått en 3-årig sponsoravtale med Domstein Sjømat A/S. Kontaktperson er Kjell Oldeide. Avtalen har en verdi på kr. 10.000,-/ år.

Kjell Oldeide/ Domstein Sjømat A/S har vist interesse for å kjøpe norgescupen, slik at den vil gå under navnet “Domstein Cup”. Det er ikke blitt diskutert noen eventuell pris, men styret ser for seg noe i retning av kr. 50.000,-. Styret vil fremme saken på neste LK.

Styreleder vil ta kontakt med Nordic Outdoor angående en eventuell sponsorering av premier til Norgescupen 2017.

Styreleder vil skaffe et “skjold” til å feste plakettene til vinnere av Walter Søylands storfiskpris, og ha dette klart til GF 2018. Storfiskprisen 2016 må oppdateres på hjemmesiden.

 

Gjennomgang av referat fra LK 2017

Styret gikk igjennom referat fra ledersamlingen den 04.03.2017.

Post 15 omhandlet utarbeiding av en arbeidsgruppe for utarbeiding av et felles system for beregning av båtpoeng. Styret var interessert i å føre om utvalget hadde kommet fram til en løsning. Styreleder Roar Sandvoll kunne fortelle at han hadde vært i kontakt med Per Moen, som kunne informere om at utvalget har kommet fram til et system, og at resultatet ligger til renskrivning hos Geir Tveit i skrivende stund. Styret ønsker at utvalget skal ha dette ferdig til neste styremøte i januar, og Sandvoll tar kontakt med Geir Tveit og informerer om dette.

I referatet fra LK ble det nevnt at forbundet har jubileum i 2019, og at GF muligens kunne avholdes på Kielfergen i forbindelse med dette. Etter nøye gransking av forbundets historie, har styret erfart at forbundet ikke har jubileum i 2019…En eventuell jubileumstur utsettes derfor til 2025, når forbundet fyller 50 år.

 

Post ut og inn

 

  1. Mail fra Alf Ring Kleiven angående oppstartsmøte på Ås om forskningsprosjekt om fritidsfiske i sjøen

Styret har mottatt mail fra Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen den 13.02.17 med invitasjon til møte i Ås angående et

3-årig forskningsprosjekt om fritidsfiske i sjøen. Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet (IMR), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Akvaplan-niva og Nordlandsforskning, og det er ønskelig med en god dialog med ulike interessegrupper gjennom prosjektperioden for å diskutere og få innspill på ulike problemstillinger. Styreleder Roar Sandvoll deltok på møtet i Ås, og vil legge fram referat fra møtet på neste LK.

 

  1. Mail fra Roar Hermansen angående NJFF`s konferanse i Bergen om sportsfiske

Styret har mottatt mail fra Roar Hermansen (Bergen HFF) 10.03 med informasjon om at NJFF vil avholde en konferanse i Bergen 31.03 – 01.04.17 om sportsfiske og forvaltning i sjøen. Styreleder Roar Sandvoll var tilstede på møtet, og vil avlegge referat fra dette møtet på neste LK.

 

  1. Mail fra Hanne Adolfsen og Frode Lerstein angående avlysning av festivalene i Andenes

Styreleder og nestleder mottok den 01.06 mail fra Hanne Adolfsen (Andenes HK) og Frode Lerstein (Asker HK) angående avlysning av Midtsommerfestivalen fredag 16.juni og Midnattsolfestivalen lørdag 17.juni og søndag 18.juni. Årsaken er at fiskerne på Andenes har fått utvidet fiskesesongen etter blåkveite grunnet dårlig vær den siste tiden. Sesongen er blitt utvidet til kvotene er oppfisket. Dette medfører at båtene som skulle delta i konkurransene ikke er tilgjengelige for oss havfiskere.
Avlysningen er vel begrunnet etter styrets mening. Asker HK og Andenes HK ønsket likevel å gjennomføre årets konkurranser på Andøya, og styret har mottatt søknad fra klubbene om å flytte festivalene til helgen 25. – 27.august. Styret ser positivt på dette.

 

  1. Mail fra Frode Lerstein på vegne av protestkomitéen ved festivalene på Sommarøy

Styret har mottatt mail Frode Lerstein 13.06 angående avvik ved gjennomføring av festivalene på Sommarøy 09-10.06.17.

Lerstein kommenterte at det var to festivaldeltakere som delvis ikke kunne ta vare på seg selv ombord. Lerstein var selv ombord med en av de overnevnte fiskerne, som satt på en stol, veltet og traff flere fiskekasser som igjen traff Lerstein slik at han mistet stang og snelle over bord. Styret er glad for at ingen ble skadet i hendelsen, men mener at det her er opp til arrangøren å avgjøre om deltakerne er skikket til å dra ut på havet under en konkurranse. Styret er imidlertid klar på at alle som er med på konkurranser i regi av NHF må være i stand til å ta vare på seg selv. Hvis dette ikke er tilfellet, må ledsager medbringes. Lerstein vil legge fram forslag om en regel omhandlende dette temaet på GF 2018.

Lerstein informerte også om at det var en deltaker som nektet å bruke redningsvest, og spurte styret om råd for hva man skal gjøre som fiskeskipper i en slik situasjon. Styret mener at regelverket her er krystallklart; 4.2, Hver deltager skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr. Av dette punktet kommer det fram at det er fiskeskippers oppgave å påse at deltagerne bruker flyteutstyr så lenge man er om bord. Dersom en deltager har bestemt seg for ikke å bruke flyteutstyr allerede før avgang skal deltageren vises på land. Dette kan gjøres ved at ansvarlig arrangør tilkalles. Hvis en situasjon oppstår ute på sjøen, bør fiskeskipperen la saken ligge til man er tilbake i havn. Fiskeskipper melder så videre til protestkomiten som kan bruke punkt 9.4; Ved særdeles alvorlige brudd på konkurranse-reglene kan en deltaker diskvalifiseres av protestkomitéen.

Styret klassifiserer dette som et alvorlig brudd på NHF`s regelverk.

Styreleder Roar Sandvoll har besvart mailen.

 

  1. Mail fra John Olav Florø-Larsen angående mangelfull informasjon på hjemmesiden

Styret har mottatt mail fra John Olav Florø-Larsen 19.06 angående manglende informasjon om klubbene på NHFs hjemmeside.

Styret beklager mangelfull informasjon, og problemet er rettet opp. Styreleder har besvart mailen.

 

  1. Mail fra John Olav Florø Larsen angående fotografering av fisk

Styret mottok mail fra John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) den 05.09 angående et forbedringspotensial når det gjelder fotografering av storfisk og annen fangst. Han ønsker å informere om hvordan en kan ta gode bilder med fangsten, og dermed unngå for mye bilder av død fisk i kasse, bløgget fisk med blodet rennende nedover, opphengt død fisk etc. Florø-Larsen ønsker å lage et skriv angående dette for posting på NHF`s hjemmeside, noe styret ser positivt på. Styreleder og sekretær har besvart mailen.

 

  1. Mail fra Frode Lerstein angående utmelding av Asker HK

Styret har mottatt mail fra leder av Asker HK, Frode Lerstein 20.09.2017 med informasjon om at Asker HK har på sitt styremøte den 19.09.2017 vedtatt å melde alle sine medlemmer ut av NHF med øyeblikkelig virkning. Styreleder har besvart mailen.

          

Økonomi

Kasserer Richard Sjursen ga de øvrige styremedlemmene en oppdatering rundt forbundets økonomiske situasjon, og presenterte det foreløpige budsjett og resultatregnskap.

Sjursen kunne opplyse om at det foreløpig var et underskudd på kr. -37.470,- når det gjaldt forbundets budsjetterte inntekter. Dette skyldes delvis et underskudd på -17.250,- på de budsjetterte kontingentinntektene, noe som i hovedsak skyldes færre medlemmer innmeldt i forhold til budsjettet. Videre var det et underskudd på kr. -20.820,- i innbetalte festivalavgifter.

Det ble bestemt at Sjursen vil sette opp en sammenligning av deltakerantall per klubb i 2016 vs. 2017, noe som vil bli presentert på LK 2018.

 

NM 2018

Styret har per dags dato ikke mottatt søknad om avholdelse av NM 2018.

 

Under GF 2017 ble styret gitt mandat til å avgjøre hvor og når NM 2018 skal avholdes. Dessverre er det ikke lykkes styret å finne noen klubber som ønsker å avholde NM neste år.

Stavanger Deep Sea FC har gjennom prosessen sagt seg villig til å arrangere NM Havfiske 2018 dersom det ikke lykkes å finne annen arrangør.

Styret diskuterte temaet rundt situasjonen der flere av forbundets klubber har blitt belastet med avholdelse av NM de siste årene. Styret håper at NM i framtiden vil bli avholdt mer spredt blant klubbene, samtidig som det ble poengtert at det er viktig at de klubbene som ønske å avholde NM får lov til dette.

 

Etter premieutdelingen i NM 2017 Holmestrand annonserte Roar Sandvoll, leder av Stavanger Deep Sea Fishing Club, at NM 2018 vil bli avholdt i Tananger fredag 8. og lørdag 9.juni neste år, med base på Hummeren Hotell tradisjonen tro.

 

NC 2018

Styret håper på mange NC festivaler i 2018, og minner om søknadsfristen 01.12.17 for festivaler som ønskes avholdt i 2018. Søknadene sendes til sandvoll@hummeren.no .

Gladnyheten er at Norvegen HK allerede har signalisert at der blir NC konkurranse på Karmøy i april neste år.

 

Framdrift NHF`s hjemmeside

Styremedlem Are Andersen informerte styret om status på hjemmesidefronten siden sist møte. Andersen nevnte at det dessverre har vært vanskelig å få til et møte med Carl Stiegler angående opplæring i bruk og vedlikehold av hjemmesiden. Det var enighet om at styret MÅ ha minimumskunnskap om vedlikehold av siden, og vil jobbe med å få til et møte med Stiegler og Andersen før neste styremøte i januar 2018.

Det ble vedtatt at fanen “Artikler” endres til “Festivalblogg”. Andersen tar kontakt med Stiegler angående dette.

 

Eventuelt

Kilstraumenfestivalen, Bergen Havfiskeforening

En alvorlig hendelse fant sted under søndagens konkurranse i Kilstraumen. Båt med 4 deltagere havarerte og regelrett sank under bena på båtfører og deltagerne. Styreleder ville ikke begi seg inn på tekniske detaljer, men at det hele skjedde rimelig raskt. Båten tok inn mer vann enn lensepumpen(e) klarte få ut av båten. Båten satte kursen mot ett skjær/holme og ca 50 meter fra fast grunn gikk båten ned. Alle var iført flytemidler og klarte å komme seg velberget i land.

Dette har selvfølgelig vært en traumatisk opplevelse for de involverte og vi skal nå være takknemlige for at det kun ble materielle tap. Styreleder var selv tilstede i Kilstraumen og har hatt kontakt med deltagerne som igjen er blitt fulgt opp av sine klubbvenner. Informasjon om hendelsen ble lagt ut på hjemmesiden påfølgende dag.

Styreleder er klar på at dette må tas til etterretning, her må vi sammen ta lærdom før det er for sent. Nye og bedre sikkerhetsrutiner bør debatteres under GF. Styret fremmer forslag.

 

Etablering av Nord-Norsk Havfiskeforbund

Frode Lerstein (Asker HK) har informert styret om at Asker HK vil engasjere seg i oppstarten av et Nord-Norsk Havfiskeforbund. Foreløpig er ingenting endelig vedtatt.

Styret ser positivt på et sterkere samarbeid mellom de nord-norske klubbene, men håper klubbene ikke vil bryte båndet fullstendig med NHF.

Styret ønsker videre å fremme en diskusjon på neste LK om nødvendigheten av NHF – er det ønske fra klubbene å ha NHF i framtiden, eventuelt hvorfor? Hva ønske klubbene av NHF i framtiden?

 

Etablering av et Nord-Norsk Mesterskap

Nestleder Svein Erling Smolan (Trondheim HK) informerte styret om at det forelå planer om en mulig etablering av et Nord-Norsk Mesterskap, der konkurransereglene vil være forskjellig fra reglene til den ordinære Norgescupen. Dette kan blant annet dreie seg om maksimum antall deltagere, lagfordeling ombord på båtene, krav om at all fisk går til arrangøren og antall kroksett en kan fiske med (to vs. tre i NC).

Styret stilte seg positive til at det utarbeides egne fiskeregler for NC festivaler i nord-norge, og ønsker at klubbene setter seg ned og utarbeider et regelverk som kan godkjennes av GF. Styremedlem Waage informerer klubbene om dette.

Styret 2019?

Styreleder Roar Sandvoll luftet noen tanker rundt den framtidige sammensetningen til styret – bør antall medlemmer reduseres fra 6 til 4 av økonomiske hensyn? Sandvoll fremmet forslag om at styret i framtiden kunne bestå av leder, kasserer, sekretær og webansvarlig. Styremedlem Are Andersen påpekte viktigheten av geografisk spredning innad i styret. Temaet ble diskutert, men noe endelig avgjørelse ble ikke tatt hvorvidt dette var ønskelig eller ikke.

Helgeroa HK

Carl Stiegler (Oslo HK) har vært i kontakt med Helgeroa HK, og de kunne muligens tenke seg å bli medlem av NHF. Styret ser svært positivt på dette!

Søknadsfrist NC 2018

Styret minner om at søknadsfrist for NC festivaler for 2018 er 1. desember!

Styreleder vil sende ut påminnelse til klubbene om dette.

Neste styremøte avholdes 13-14.01.2018, på Hummeren Hotell, Tananger.

Minner om at neste LK / GF blir avholdt på Hummeren Hotell, Tananger 3.og 4.mars 2018.

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »