Sammendrag av referat fra styremøte 26.09.20

Sammendrag av referat fra styremøte 26.09.20

 

Sted: : Clarion Collection Hotel Park, Halden

Tid: 17.00

Tilstede: Roar Sandvoll, Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og Håkon Taranger.

Ikke tilstede: Trond-Roger Larsen

 

 

Saker:

 

  1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet på i Tananger 25-26.01.20 ble gjennomgått og diskutert.

 

Siden sist styremøte er det ikke blitt noen nærmere avklaring angående et samarbeid med Vågan Båt- og sjøfiskeforening og VM i skreifiske. Det ble bestemt at leder Roar Sandvoll tar kontakt med foreningen angående dette før neste styremøte.

 

  1. Gjennomgang av referat fra L.K./G.F. 2020

 

Styret gikk igjennom referatene, men hadde ingen kommentarer til disse.

 

  1. Post ut og inn

 

Forbundsstyret v/leder har som vanlig mottatt en del mail som er besvart fortløpende. All mail blir lagt som kopi til styrets medlemmer. Her er noen av de viktigste mail siden sist:

 

  1. Mail fra Geir Johannessen, Bergen HF angående avlysning av festival

Styret mottok 7. mai mail fra Geir Johannnessen (Bergen HF), med informasjon om at Kilstraumen festivalene, som skulle vært avholdt 19 og 20. september, er besluttet avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen.

  

  1.   Mail angående avlysning av NM på Måløy

Styret mottok 7. mai mail fra Carl Stiegler (Oslo HK) med informasjon om at NM på Måløy, som skulle vært avholdt 21 og 22. august, er besluttet avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen.

 

  1. Mail fra Arne Auestad, Nord-Jæren HK angående avlysning av festival

Styret mottok 12. mai mail fra Arne Auestad om at Jærfestivalene, som skulle ha vært arrangert 5. og 6. september, var avlyst grunnet pandemien.

 

  1. Mail fra Kenneth Fagerland, Sørøy HK

Styreleder tok i juni kontakt med Kenneth Fagerland i Sørøy HK (telefon) angående Nord-Norsk Havfiskeforbund. Kenneth Fagerland fortalte at forbundet var lagt dødt og at Sørøy HK antagelig ville søke seg inn i NHF igjen.

Styret mottok 3.september ønsker og krav som måtte innfris dersom Sørøy HK skulle arrangere NC konkurranse på Sørøya. Styreleder har på vegne av styret har sendt i retur en klar og meget grundig orientering på hvordan NHF fungerer.

Styreleder har ikke fått svar på denne mail. Styreleder har heller ikke lykkes i å komme i kontakt med Kenneth Fagerland per telefon.

 

Forruten dette har det kommet en rekke mail fra Lars Hellum (Oslo HK) og Tor Haugen (Fredrikshald HK), som resulterte i at Fredrikshald HK på meget kort varsel overtok ansvaret for gjennomføring av årets NM i Havfiske – veldig bra!

 

 

  1. Forbundsleder orienterer om Covid-19 situasjonen og status NC

 

Forbundsleder Roar Sandvoll orienterte om den spesielle situasjonen rundt gjennomføring av NC festivaler i 2020 i forhold til myndighetenes smittevernregler. Styret ble enig om at informasjonsutveksling innad på mail og utad på hjemmesiden i forbindelse med avvikling av norgescupen og Covid-19 situasjonen har vært upåklagelig. Forbundsleder minner om at myndighetene åpnet opp for utendørsarrangement for opptil 200 personer fra begynnelsen av juni.

 

Forbundslederen mener endringene i årets NC kan forsvares i forhold til den situasjon vi opplever for tiden. Ålesund HK var tidlig ute med å avlyse sin festival som skulle vært arrangert 18. og 19.april. Deretter kom meldingene om at Mausundfestivalen, Kilstraumen og Jærfestivalene var avlyst. 3 konkurranser ble tidlig flyttet til senere på året, Karmøyfestivalene, Grensenappet (NM) og Tanangerfestivalen. Trondheim HK erstattet Mausundfestivalen med en konkurranse i Trondheimsfjorden, og Oslo HK gjennomfører konkurranse i oktober i Holmestrand.

 

Forbundslederen har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger, hverken per telefon eller mail for styrets håndtering av Norges Cupen og NM i Havfiske.

 

  1. Status hjemmesiden v/ Håkon Taranger

 

Det var enighet i styret om at hjemmesideansvarlig Håkon Taranger så langt hadde gjort en svært god jobb med publisering av nyheter og oppdatering av NC listene. Håkon kunne fortelle at han føler at han har fått god kontroll på hvordan administrere hjemmesiden.

 

Styreleder etterlyste varsling som mottas når nyhetsbrev, NC oppdateringer og andre saker legges ut på hjemmesiden. Det var litt uklart hvorfor denne funksjonen ikke virket, men webansvarlig skal undersøke dette.

 

Sekretær Hilde Skiffard etterlyste en visning for mobil, der hele NC resultatlisten er synlig. Dette ble diskutert, og det ser ut som om visningen skyldes telefonmodellen, da nyere modeller kan vise hele resultatlisten. Skiffard etterlyste også et mer oversiktlig referatarkiv, noe Taranger ser nærmere på.

 

Nestleder Are Andersen ba Taranger legge inn Walter Søyland som forbundets første æresmedlem. Andersen har fått tak i bilde av Søyland og to andre æresmedlemmer, som vil videresendes Taranger.

 

Styreleder ønsker at det opprettes en fane under “Historikk” med en oversikt over NM – og festivalmerker fra arrangement i regi av NHF. I framtiden ønskes disse digitalisert og lagt ut på siden.

 

Sandvoll kommenterte at navnet til sølvknurrvinner i Tanangerfestivalen, Ruben Sandvoll er ved flere anledninger skrevet feil (Rune) i bloggen. Taranger endrer dette.

 

Det ble enighet om at alle styremedlemmene går over hjemmesiden, og sender eventuelle kommentarer til denne til Taranger.

 

  1. Økonomi, status per 26. september

 

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets økonomi.

Per dags dato ligger forbundet 28.450,- bak budsjett på medlemskontingent, og 28.000,- bak budsjett på festivalavgifter. Sistnevnte skyldes avlyste festivaler i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

 

Per dags dato har forbundet et overskudd på 64.558,-.

Forbundet har per dags dato 509 registrerte medlemmer.

Kasserer skal fakturere sponsorene Domstein og Hummeren Hotell.

 

Eventuelt

 

Innmelding av medlemmer til NHF

Forbundsstyret har en lei mistanke om at flere medlemsklubber opererer med B-medlemskap, der medlemmet ikke meldes inn i NHF. Styret presiserer at halv pris på kontingent i NHF ved innmelding av medlemmer etter 1. juni kun gjelder personer som ikke før har vært medlem i NHF.

Styret har lagt ut skriv om temaet på hjemmesiden, og vil ta opp problemstillingen på LK/GF 2021.

 

Tromsø HK, antall medlemmer?

Det ble opplyst at Tromsø HK kun er registrert med 6 medlemmer i NHF. Styreleder Roar Sandvoll tar kontakt og hører hvordan situasjonen er.

 

Røst HK og NHF?

Styret snakket litt angående Røst HK og at forbundet gjerne ønsker klubben med i NHF igjen. Styreleder tar kontakt og lodder stemningen.

 

Møre HK og NHF?

Styreleder har foreløpig ikke hørt noe mer angående oppstart og innmelding av Møre HK i NHF. Styreleder tar kontakt og forhører seg om situasjonen

 

 

Styret minner om at søknad om avholdelse av NC festival i 2021 må være styret i hende innen 01.11.2020.

 

Neste styremøte avholdes i januar 2021, og vil innebefatte forberedelser til GF/ LK 2020.

 

 

 

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg