Styremøte 08.07.16

Sammendrag av referat fra styremøte 08.07.16

Sted: Mausundvær

Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen og
Kim-Eirik Johansen.

Saker:

Referat fra forrige styremøte

Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 15-17.01.16, samt referat fra ledersamling og protokoll fra generalforsamlingen 2016 ble gjennomgått og diskutert.

Post ut og inn

1. Mail fra Roar Hermansen (Bergen HFF) angående flytting av festival
Styret mottok mail fra Roar Hermansen (Bergen HFF) den 16.06.16 angående mulighet for flytting av Hellesøy- og Blomvågfestivalen på Hellesøy. Pga. sterk vind helgen festivalen skulle vært avholdt, var det, i samråd med båtførerne, besluttet å avlyse festivalene. Bergen HFF ønsket imidlertid styrets godkjenning til å flytte festivalen til høsten, i håp om bedre forhold. Styret så positivt på dette, og det ble besluttet at festivalen flyttes til 1. og 2. oktober.

2. Mail fra Trondheim HK angående poengfiske med fisk under nasjonalt minstemål
Styret har mottatt mail fra leder i Trondheim HK, Thomas Tofte, angående poengfiske der fisk under nasjonalt minstemål blir registrert som tellende fisk i festivaler. Dette er en praksis som utøves under flere av festivalene på Sør-Vestlandet og Østlandet, det en opererer med klippekort der en får klipp for alle arter en fisker, selv om de er under nasjonalt minstemål. Tofte argumenterer for at de klubbene dette gjelder, på denne måten bryter norsk lov, og vil gjerne vite hvordan styret i NHF forholder seg til dette. Saken ble diskutert på Lederkonferansen i mars, der det ble enighet om å la saken ligge og fortsette fisket som før.

3. Korrektur på hjemmesiden
Nestleder har mottatt telefonsamtale fra flere medlemmer i NHF som har registrert feil informasjon på hjemmesiden. Styret tar dette til etterretning, og det ble bestemt at styreleder og sekretær tar en gjennomgang av websiden for å luke ut eventuelle feil og mangler.

Økonomi

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets økonomiske situasjon. Sjursen kunne informere om at forbundet nærmer seg det budsjetterte målet om medlemskontingenter for kr. 150.000,-, men mangler fortsatt kr. 12.000,- på å nå målet. Styret har vært i dialog med Molde HK, som vurderte å melde klubben inn i NHF. Da medlemmene viste seg å ikke være interessert i å delta på konkurransefiske, valgte klubben å ikke melde seg inn i NHF foreløpig.

Sjursen kunne videre informere om at han har mottatt halvparten av de budsjetterte festivalavgiftene, noe som stemmer fint da kun halvparten av festivalene er gjennomført på gjeldene tidspunkt.
Forbundet har mottatt halvparten av de budsjetterte sponsorinntektene, mens salg av effekter fra forbundet ligger bra an.

Sjursen avsluttet med å gi styret en gjennomgang av resultatregnskapet, som viste en formue på 393.000 på bok pr. 30.06.16. Forbundets økonomi er dermed i rute i forhold til budsjettet.

Eventuelt

Manglende informasjon i festivalannonser
Styret har registrert at det i flere tilfeller forekommer manglende informasjon i festivalannonsene som legges ut på NHF sin hjemmeside. Styret oppfordrer klubbene til å følge “smørbrødlisten” som står i konkurransereglene angående hva annonsen skal inneholde.

Neste styremøte vil bli avholdt 07-08.01.2017

Hilde Skiffard,
Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg