Styremøte 15-17 januar 2016

Sammendrag av referat fra styremøte 15-17.01.16

Sted: Hummeren Hotell, Tananger

Tilstede: Roar Sandvoll, Svein Erling Smolan, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Are Andersen og
Kim-Eirik Johansen.

Saker:

Referat fra forrige styremøte

Referatet fra styremøtet på Hummeren Hotell 19.06.15 ble gjennomgått og diskutert.

Styret har vært i kontakt med Tromsø HK, og kan med glede informere om at det blir festival i Tromsø i 2016, noe som var uavklart ved forrige møte.

Nestleder arbeider fortsatt med historikken til Nordisk Mesterskap, men det er mange papirer å ta tak i, og arbeidet fortsetter videre mot neste styremøte.

Alle æres- og hedersmedlemmer i NHF har nå fått utdelt pins fra forbundet.

Til nå er det kun Oslo HK og SDSFC som har gått til innkjøp av de nevnte vestene fra Regatta. Styreleder Sandvoll kan anbefale vestene, og etter selv å ha testet den i vannet, kan han konstatere at de sitter godt og flyter utmerket!

Post ut og inn

1. Mail fra Svein Johnny Hellevik angående oppstart av Hallingdal Havfiskeklubb
Styreleder Sandvoll har mottatt mail fra Svein Johnny Hellevik, som ønsker å få hjelp av styret i forbindelse med oppstart av en ny havfiskeklubb i Hallingdal. Sandvoll har besvart mailen muntlig, og oppfordret Hellevik til å se over fiskeregler og vedtekter i NHF, for på den måten å sette seg inn i hvordan forbundet fungerer. Sandvoll vil kontakte Hellevik etter styremøtet, og invitere ham til å bli med på GF/LK 2016.
2. Mail til Karmøy HK 25.11.15 angående innregistrerte medlemmer i NHF.
Styreleder Sandvoll har vært i korrespondanse med Karmøy HK angående antall registrerte medlemmer fra klubben i 2015. Karmøy HK har i flere år unnlatt å melde inn flere av medlemmene i NHF, og styret ønsket en avklaring på dette. Da det var flertall blant medlemmene at de ikke ønsket medlemskap i NHF. Som resultat av dette, vil de av klubbens medlemmer som ønsker medlemskap i NHF, danne en ny klubb, Nordvegen HK. Styret ønsker å invitere leder av Nordvegen HK til forbundets GF/LK i mars.

3. Korrespondanse med Romsdal HK angående arrangering av NC festival i 2017.
Nestleder Smolan har vært i kontakt med leder av nyoppstartede Romsdal HK i Molde. Smolan er invitert med på deres medlemsmøte i februar, for å gi råd i forhold med medlemskap i NHF, og en eventuell avholdelse av NC festival i 2017. Smolan har invitert medlemmer fra klubben til Mausundvær i juli, slik at de kan få en innføring i hvordan festivalene avholdes. Styret ønsker å invitere leder av Romsdal HK til forbundets GF/LK i mars, som en introduksjon til forbundet.

4. Mail fra Frode Lerstein (Asker HK) angående Mausundfestivalene 2015
Styreleder mottok 16.07.15 mail fra Frode Lerstein (Asker HK), som påpeker en rekke feil under avholdelsen av Mausundfestivalene i 2015. Styret har gjennomgått mailen, og nestleder takker Lerstein for hans årvåkenhet i forhold til NHF sitt regelverk. Arrangørklubben tar kritikken til seg, og vil med dette forbedre seg under kommende festivaler.

5. Mail fra Frode Lerstein (Asker HK) angående båtpoeng under NM.
Styreleder Sandvoll har mottatt mail fra Frode Lerstein (Asker HK) angående bruk av båtpoeng under årets NM. Lerstein ønsker en diskusjon i styret angående dette temaet. Lerstein peker på at en slik poengberegning vil være demotiverende for juniormedlemmer, hvis de kommer på båt med erfarne fiskere. Styret ser Lerstein sin tankegang, men ser ikke noen grunn til å oppfordre arrangørklubben til å endre poengsystemet. Styret mener at det er opp til den enkelte klubb å velge om de vil ha med poengberegning eller ikke, og at denne valgfriheten er med på å gjøre fisket på de ulike festivalene i Norge mer variert. Sandvoll vil besvare mailen.

Saker til Lederkonferansen 2016

Styret har ikke mottatt saker til diskusjon på LK i 2016, men ønsker selv å ta opp følgende saker til diskusjon:

1. Forbundets økonomiske situasjon
– Kasserer Richard Sjursen vil informere om forbundets økonomiske situasjon i 2016

2. Gjennomgang av forslag til GF

3. Gjennomgang av NHF sin hjemmeside
– Styremedlem Are Andersen og webansvarlig Carl Stiegler vil gi en oppdatering på hjemmesiden framdrift

4. Bruk av levende agn i NC festival
– Styret ønsker en diskusjon på om bruk av levende agn bør forbys i NC-sammenheng.

5. NHF rekordfiskliste v/ styreleder
– Styreleder ønsker å presentere et ønske fra forbundsstyret om å lage en rekordfiskliste basert på fangster fra NC festivaler.

6. NM 2017
– Styret har per dags dato ikke mottatt søknad om avholdelse av NM i 2017.

Innkomne forslag til Generalforsamling 2016

Styret har mottatt forslag om endringer i konkurransereglene fra 3 klubber:
Oslo HK, Asker HK, og Trondheim HK.
Forslagene ble tatt opp og stemt over i styret.

Oslo HK. – Forslag om fritt valg av vekt på søkke
Oslo HK. – Forslag til regel om korrekt kroking av fisk

Asker HK. – Forslag om ny regel for arrangering av NC basert på antall delegater til GF
Asker HK. – Forslag om frivillig deltagelse i seniorklassen for kvinner

Trondheim HK. – Forslag om at fisk under minstemål ikke skal telle i NC.

Styrets forslag til Generalforsamling 2016

Styret gikk igjennom og diskuterte sine forslag til endringer i vedtektene og/eller konkurransereglene, som styret skal presentere på Generalforsamlingen 2016.

Styret kommer til å legge fram følgende 14 forslag til Generalforsamlingen. Disse er kort som følger:

Konkurransereglene:

1) Konkurransereglene pkt. 1.1 – Innføring av annonsepris.
2) Konkurransereglene pkt. 1.1 – Innsending av NC annonse sammen med NC søknad.
3) Konkurransereglene pkt. 3.14 – Informering av protestkomite før NC festival
4) Konkurranseregler 3.15 – Arrangørens ansvar ved berusede fiskere
5) Konkurransereglene pkt. 4.2 – Bruk av redningsplagg
6) Konkurransereglene pkt. 4.2 – Redningsplagg, presisering av tekst
7) Konkurransereglene pkt. 8 – Premiering av klasser
8) NC sammendrag – Avholdelse av NC, antall festivaldager per klubb

Vedtektene:

1) § 6 – Kontingent – Kontingent for seniormedlemmer
2) § 6 – Kontingent – Fjerning av gjentatt tekst
3) § 7, pkt.5 – Generalforsamling – Endring på rekkefølge til dagsorden ved GF
4) § 11A – NM – Fjerning av tekst angående landskamp/tynnline
5) § 11B – Uttaking av landslag – Fjerning av paragraf angående landslag
6) § 11C – Arrangementsavgift – Gjeninnføring av arrangementsavgift til NHF

Styret vil også framlegge et forslag om å øke medlemsavgiften til kr. 300,-
Styret vurderer å sette annonseprisen til kr. 1000,-/ annonse, hvis § 11C endres på GF.

Budsjett for 2016

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets budsjett for 2016.

Regnskap for 2015

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets regnskap for 2015.

Regnskapet viste et årsresultat på kr. – 49653,11
Underskuddet skyldes dels manglende sponsorinntekter og lavere inntekt som følge av at forbundet ikke lenger mottar annonseavgift og arrangementsavgift fra klubbene. Flere klubber har ikke gjort opp for seg etter GF i 2015, noe som utgjør kr. 39500,-. Kasserer vil legge fram en liste over hvilke klubber dette gjelder på GF i mars.

NC 2016

Styret har mottatt søknader fra 17 klubber som ønsker å arrangere NC-festival i 2016.

NC 2015

Styreleder Roar Sandvoll ga en oppsummering av NC festivalene som ble avholdt i 2015.
Sandvoll kunne informere om at det ikke var mottatt noen formelle protester fra protestkomitéene i 2015.

Situasjonen i nord

Styremedlem Kim-Eirik Johansen ga styret en oppdatering på hvordan det sto til blant klubbene i nord-norge.

Festivalbloggen 2016

Styret gikk igjennom ulike måter å få kontroll på referatskrivning fra NC festivalene til publisering på bloggen. Det ble fremmet et forslag om at referatskriver skal tilbys kr. 500,-/ festivaldag som dokumenteres. Dette beløpet ble inkludert i budsjettet for 2016.

Styreleder Sandvoll vil ta på seg ansvaret med å legge ut navnet på personene som skriver blogg fra de ulike festivalene. Det ble også foreslått at bloggskriverens navn burde stå på festivaloversikten.

Oppryddningsarbeid på hjemmesiden

Styremedlem Are Andersen hadde i forkant av møtet gått nøye igjennom forbundets hjemmeside, og påpekte de feil og mangler som han hadde funnet på siden.

Andersen ytret et ønske om at det burde legges ut bilde av æres- og hedersmedlemmene i forbundet, samt profilbilde av styrets medlemmer. Forbundets sponsorer burde også bli synliggjort på siden.

Det bør videre lages en egen fane med forbundets historikk, samt føres en komplett statistikk tilbake i tid med resultatlister mm.

Andersen ønsket videre et historisk hjørne, som omhandlet bladet “Havfiskeren”, gjerne med visning av utgavens forside og en artikkel fra det aktuelle bladet.

Styret var imponert over Andersen sitt grundige arbeid med gjennomgangen av hjemmesiden.

Ny webansvarlig i NHF

Bjørn Berntzen (Oslo HK) har kontaktet styret angående hans ønske om å tre av fra stillingen som webansvarlig i forbundet. Styret har kontaktet Carl Stiegler (Oslo HK), som har sagt seg villig til å gå inn som ny webansvarlig. Stiegler vil også ta over NC- listeføringen i 2016.
Styret ønsker å rette en stor takk til Berntzen for utmerket arbeid med forbundets hjemmeside de siste årene.

Eventuelt

Rekordfiskliste for NHF
Styret ønsker å få til en storfiskliste som vil gjelde for fisk fanget under NC festivaler. Det vil bli en artsliste, der de nye rekordene registreres fortløpende. Etter et par års innkjøringsperiode, vil forbundet dele ut diplom til rekordholderne. Listen vil være tilgjengelig på hjemmesiden.

Forslaget tas opp til diskusjon på LK i mars.

NC og NM 2016
Styreleder Roar Sandvoll ordner plaketter til norgescupen samt medaljer til NM.

NM 2017
Styret har per dags dato ikke mottatt NM søknad for 2017, og anmoder alle klubber som er interessert i å avholde NM om å sende inn søknad til styret innen GF 2016.

Neste styremøte avholdes i forbindelse med NM på Mausundvær i juli 2016.

Hilde Skiffard,
Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Sommerhilsen

Hei alle havfiskevenner. Her er en liten sommerhilsen fra styret til dere alle midt i ferien. Jeg håper alle har det bra og at dere

Les videre »